Inštalácia manželov Gabčanovcov v Drienčanoch

Cirkevný zbor ECAV Drienčany v Rimavskom seniorát prežil mimoriadne významný a radostný deň 22.septembra 2007, keď sa tu konala inštalácia dvoch zborových farárov. Prečo dvoch farárov v takom maličkom cirkevnom zbore? Cirkevný zbor Drienčany po dohode s Cirkevným zborom ECAV Budikovany sa rozhodli pre spoločnú inštaláciu zborových farárov Štefana a Terézie Gabčanovcov.

Po uplynutí apelačnej doby sa oba cirkevné zbory začali intenzívne pripravovať na veľkolepú slávnosť. V CZ Drienčany to bola inštalácia zborového farára Mgr. Štefana Gabčana, ktorý sa tu stal v poradí 38. farárom. V CZ Budikovany pôsobilo 36 farárov, ale Mgr. Terézia Gabčanová je v histórii tohto zboru prvou inštalovanou ženou - farárkou.
Slávnostný akt inštalácie vykonal vznešený brat senior Rimavského seniorátu Dušan German. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Slávnostný akt sa uskutočnil pred očami takmer tridsiatich farárov, mnohých cirkevníkov a iných hostí.
S inštaláciou zborových farárov bola v tento deň spojená i posviacka novej fary. Po slávnostnom akte inštalácie sa všetci prítomní za krásneho jesenného počasia premiestnili k fare, kde brat senior s láskou a vďakou v srdci posvätil novú faru. Na záver všetci prítomní s veľkým oduševnením zaspievali hymnu Hrad prepevný a spoločne sa odobrali do sály kultúrneho domu, kde ich čakal slávnostný obed.

Manželia Gabčanovci prišli do cirkevných zborov pred troma rokmi ako kapláni po skončení bohosloveckej fakulty v Bratislave. Ich pôsobiskom a zároveň domovom sa stala jedna izba s príslušenstvom v školskej bytovke vo fílii v Teplom Vrchu. Znamená to, že ich izba slúžila ako obývačka, spálňa, kancelária, zborová miestnosť i kotolňa. Cirkevníkov to veľmi trápilo a hľadali možnosť, ako zlepšiť ich bývanie, keďže stará fara bola v nevyhovujúcom stave. Zo zdravotných dôvodov ju opustili aj predchádzajúci farári, manželia Madzinovci.
Snaha cirkevným zborom o zlepšenie bývania viedla k úspechu. Po dvoch rokoch sa im podarilo odkúpiť rodinný dom v Drienčanoch a po menších úpravách sa tam v júli 2007 manželia Gabčanovci nasťahovali. Cirkevníci im vo všetkom pomáhali s veľkou vďakou, že nerezignovali, veď v ponuke pred farárskymi skúškami aj po nich mali „lukratívnejšie“ cirkevné zbory. Po prekonaní počiatočných prekážok cirkevný život v matkocirkvi Drienčany nabral nový dych. Práca, ktorú obaja farári odvádzajú, najmä práca s mládežou, zanecháva na mladých ľuďoch výrazné stopy.

Inštalovaným farárom želáme veľa chuti, elánu, trpezlivosti, ale, samozrejme, i zdravia v začatej práci, keďže majú na starosti dvanásť dedín i cirkevný zbor v Hrušove, ktorého cirkevníci tiež pomohli pri príprave inštalácie.

„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5, 16)

Tatiana Krešneová | 16.11.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart