Inštalácia predsedníctva Košického seniorátu

Dňa 15. decembra 2007 sa vo Vyšnej Kamenici za prítomností mnohých hostí uskutočnila inštalácia predsedníctva Košického seniorátu PaedDr. Mgr. Jána Hrušku, seniora, a MUDr. Imricha Lukáča, CSc., seniorálneho dozorcu.

Do úradu obidvoch inštalovaných uviedol Mgr. Jozef Havrila, zástupca biskupa VD ECAV. Inštalované predsedníctvo pozdravili Ing. Ján Brozman, dištriktuálny dozorca VD ECAV, Mgr. Ján Bakalár, senior ŠZS, ako aj ďalší kňazi za ECAV a z katolíckych cirkví.
V rámci tejto slávnosti boli do funkcií seniorálnych predstaviteľov uvedení novozvolení funkcionári KESEN. Úvod predstaviteľov KESEN vykonal PaedDr. Mgr. Ján Hruška, senior KESEN.

Ján Hruška | 14.1.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart