Inštalácia predsedníctva Novohradského seniorátu

Dňa 26. mája 2012 sa v chráme Božom v Lučenci konal seniorálny konvent Novohradského seniorátu ZD ECAV, na ktorom dôstojný brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda vykonal slávnostnú inštaláciu novozvoleného predsedníctva NOS - seniora Mgr. Ivana Muchu a seniorálneho dozorcu Ing. Jána Dobšinského.

Prítomným sa prihovoril generálny dozorca ECAV Ing. Pavel Delinga, CSc., ktorý zdôraznil potrebu jednoty cirkvi a poukázal na rôzne úskalia, s ktorými cirkev zápasí v súčasnej dobe. Konventuálov pozdravil aj riaditeľ GBÚ Ing. Dušan Vagaský, ktorý podrobnejšie informoval o III. celocirkevných dňoch, ktoré sa uskutočnia práve v Novohradskom senioráte.

Odchádzajúce predsedníctvo Novohradského seniorátu – senior Mgr. Jaroslav Ďuriš a MUDr. Ján Pavlov - poprialo novozvoleným predstaviteľom seniorátu – predsedníctvu i seniorálnemu presbyterstvu - hojnosť Božieho požehnania a múdrosť v službe Bohu i blížnym.

Ivan Mucha, senior NOS | 29.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart