Inštalácia v Svätoplukove

V 23. nedeľu po Sv. Trojici sa v CZ Svätoplukovo konala inštalácia brata Petra Palugu za zborového farára a zborového dozorcu Viktora Štourača. Inštaláciu vykonal brat senior DNS Ivan Eľko a kázal Ján Ľachký, farár z Drženíc.

Malý zbor, ku ktorému je momentálne pridružený ešte kolonistický zbor v Rastislaviciach, tak dostáva po dlhšej dobe svojho trvalého kazateľa, ktorý sa rozhodol spojiť svoje účinkovanie s týmto mikroregiónom južne od Nitry a s tunajšími evanjelikmi, ktorých pôvod je skôr či neskôr prisťahovalecký. Najstaršou a najväčšou enklávou luteránov v tejto oblasti je práve Svätoplukovo, pôvodne nazývané Šalgov, a treba spomenúť aj neďaleké Mojmírovce, kde sídli škola a skadiaľ tiež prichádzajú evanjelici na služby Božie. Tunajšia evanjelická viera má viacero koreňov, najstarší siaha až do bielohorských čias na Moravu, keď boli protestanti nútení odísť z vlasti a niektorí sa usadili práve tu. Táto väzba dodnes rezonuje a domáci viery pestujú kontakty so zbormi Českobratskej cirkvi v Čechách a na Morave. Zbor za čias protireformácie zanikol. Druhá vlna tzv. kolonistov sem prišla pri vzniku 1. ČSR v 20-tych rokoch. Boli to rodiny najmä z „Dolnej zeme“, ale i z iných regiónov Slovenska, ktorí prišli osídliť túto úrodnú rovinu spustnutú a vyľudnenú od časov tureckých vojen. Cirkevne oblasť (podobne ako neďaleká Nitra) dlhé roky patrila pod zbor vo vtedajšom Ašakerti (Nové Sady) a vtedajší Šalgov sa osamostatnil koncom 19. storočia v roku 1893. Prvým farárom bol Ľudovít Novomestský a potom nasledovalo obdobie siedmich duchovných, z ktorých tu najdlhšie pôsobil Michal Cibuľka (1935 - 1974).

Dnes tu evanjelici vstupujú do budúcnosti pod vedením duchovného, ktorý má dlhoročné pastorálne skúsenosti a v službe ho podporuje i jeho celá rodina. Palugovci okrem svojich dvoch chlapcov Timoteja a Teodora (pôsobí ako kantor) poskytli tiež rodinné prostredie dvom deťom z detského domova. Ako vravia, táto skúsenosť ich posilnila vo viere, že Boh je Bohom lásky a bez milosrdenstva a pomoci slabším niet živej viery.

Na čelo zboru sa popri bratovi farárovi postavil tiež dlhoročný cirkevný funkcionár a seniorálny presbyter Viktor Štourač, ktorý bol tiež inštalovaný.

Na slávnosť prišlo Boha sláviť a nového kňaza pozdraviť mnoho domácich viery ale i členov rodiny. Inštaláciu vykonal brat senior DNS Ivan Eľko a kázal farár z Drženíc Ján Ľachký. Vo svojej kázni o. i. prirovnal kňaza k Mojžišovi v Refidíme, ktorého žehnajúce ruky drží na jednej strane vlastná rodina a na druhej cirkevný zbor, a to všetko v mene Ježiša Krista. Vystúpil aj spevokol a deti pozdravili hostí básničkou. Starosta obce poprial novému duchovnému mnoho sily a prisľúbil aj materiálnu pomoc. Liturgiou poslúžili sestra farárka z Devičian Anna Ľachká a brat farár zo susedných Diakoviec – Šaľa, Dušan Chovanec.

Na slávnosti bol prítomný dôstojný pán emeritný biskup ZD Ján Antal s manželkou, ktorý tu i na okolí vyoral hlbokú brázdu na vinici Pánovej. Na záver slávnosti zaznela ev. hymna Hrad prepevný a zhromaždenie bolo pozvané na slávnostný obed.

Slávnosť inštalácie vo Svätoplukove sa vydarila a stala sa svetlým bodom v dejinách tohto počtom neveľkého, ale na milosť Božiu bohatého cirkevného zboru.

–jľ- | 30.11.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart