Inštalácia Vladimíra Kmošenu a Gabriely Kmošenovej

Slávnosť inštalácie zborového farára Vladimíra Kmošenu a zborovej farárky Gabriely Kmošenovej sa konala 20. mája 2007 v Kostole Svätej Trojice Ev. a. v. cirkevného zboru v Bratislave-Petržalke. Stali sa tak 24. a 25. inštalovanými ev. farármi v Petržalke od konca 17. storočia, resp. 8. a 9. slovenskými farármi pôsobiacimi v tomto zbore.

Na úvod slávnostných služieb Božích zaznela pieseň v podaní hudobnej skupiny OKamih a hostí aj členov cirkevného zboru privítala domáca zborová farárka Oľga Klátiková.

Príznačné je, že ako prvá sa spievala pieseň „Otvorte mi krásnu bránu, / poďte, tu je Boží dom, / chcem v ňom slúžiť svojmu Pánu, / tešiť sa Božím slovom, / predstúpiť pred Jeho tvár, prijať z výšin svetla dar. „(ES 211)

Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Miroslav Jäger, asistovali mu Oľga Klátiková a spirituálka Spojenej školy Dr. Martina Luthera v Bratislave-Petržalke Božena Sajáková. Modlitbu za inštalovaných povedal zborový dozorca Pavel Strhár.

Slávnostnú kázeň mal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Novým zborovým farárom zaželal veľa síl a požehnania, aby boli vernými pracovníkmi na vinici Pána, dobrým príkladom zboru, a aj keď sa radostné okamihy striedajú so smutnými, nič ich nesmie odradiť od správneho podávania slova Pravdy – Božieho slova.

Po kázni zaspieval zborový spevokol a potom zazneli pozdravy, ktoré sa striedali s piesňami v podaní hudobnej skupiny OKamih. Nových zborových farárov pozdravil Martin Šipka, farár z Uhrovca, Michal Zajden, farár z Bratislavy, Róbert Mišových, farár z Levíc, a Daniela Mikušová, farárka z Ivančinej, aj inštalujúci brat senior Miroslav Jäger. Za miestnu časť Petržalka im veľa síl, úspechov a radosti zapriala viceprimátorka Viera Kimerlingová a doc. Igor Kišš v príhovore zaspomínal aj na svoje pôsobenie v Petržalke, kde pri jeho príchode v roku 1983 bolo v zbore len 12 ľudí, pri jeho odchode ich bolo 70 s modlitebňou v bývalej kočikárni – a vďaka farárom Klátikovcom tu teraz je nový kostol a úspešný cirkevný zbor, z ktorého vzišli naraz dvaja biskupi. Ich nástupcom zaželal, aby pre ľudí v tomto zbore boli paracleitos – utešitelia, radcovia, pomocníci, príhovorcovia, zhromažďovatelia aj obrancovia.

Príhovor za oboch inštalovaných povedal Vladimír Kmošena. Zdôraznil slová, ktoré si vybrali ako text na bulletin k inštalácii: „Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.“ (Iz 12, 2) Povedal, že pre nich nebolo ľahké zanechať to, čo vybudovali v Háji, no prijali novú výzvu a veria, že slová, ktoré tu zazneli, premenia na činy. Vieru, že ich pri tom bude sprevádzať Pán Ježiš Kristus, vyjadrovala pieseň, ktorá nasledovala: „Za ruku veď ma, Pane, / Ty sám ma veď, / len s Tebou neprestajne / nech kráčam vpred. / Bez Teba neviem ďalej / kadiaľ ísť mám, / Ty zostaň so mnou stále a veď ma sám.“ (ES 484)

Pôsobivé bolo spoločné zaspievanie modlitby Otče náš všetkými dvanástimi prítomnými farármi. Po Áronovskom požehnaní zhromaždenia generálnym biskupom zaznela evanjelická hymna Hrad prepevný.

Hrou na organ služby Božie sprevádzal kantor Horst Martin Glatz.

Po krátkej prestávke nasledoval koncert hudobnej skupiny OKamih. Tvoria ju mládežníci z cirkevného zboru v Háji v Turčianskom senioráte, ktorí prišli pozdraviť svojich bývalých farárov, lebo mali významný podiel na formovaní tejto skupiny. Zaželali im, aby na novom mieste dokázali niečo podobné, ako sa im podarilo s nimi.

Edita Sabolíková | 31.5.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart