Jubileum Nadácie Jana Amosa Komenského

V rámci slávnostných služieb Božích sa 17. júna 2007 v evanjelickom chráme Božom v Žiline uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 15. výročia činnosti Nadácie Jana Amosa Komenského. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

V nadväznosti na kázňový text vyzdvihol brat generálny biskup lásku Jana Amosa Komenského k svojej cirkvi a jeho obetavosť v prospech mieru a ľudstva. Ocenil aj úspechy Nadácie Jana Amosa Komenského v jej činnosti na prospech evanjelického cirkevného školstva a náboženského vzdelávania. Po kázni sa zhromaždeniu prihovoril správca nadácie doc. Ing. Ivan Gantner, CSc., ktorý sa poďakoval jej priaznivcom za podporu. Poďakoval aj všetkým činným aj minulým členom správnych orgánov nadácie za ich obetavú spoluprácu. V mene členov správy nadácie poďakoval Pánov, za možnosť pracovať na tomto úseku Jeho vinice.
Súčasne správca pozval účastníkov služieb Božích na prehliadku výstavy 36 obrazov z diel J. A. Komenského, ktorú pripravil brat Niňaj, aj na výstavu tlačí (kníh a brožúr) vydaných nadáciou počas jej doterajšieho pôsobenia.
Návštevníkom výstavy boli k dispozícii aj najnovšie publikácie, ktoré vydala nadácia. Bola to publikácia od Mgr. Blažka Pamätné chvíle života, zameraná na domáce pobožnosti pri významných rodinných príležitostiach, a brožúrka Pamätnica pri 15. výročí činnosti Nadácie Jana Amosa Komenského, v ktorej je zhrnutý prierez doterajšej podpornej aj edičnej činnosti nadácie. Po prehliadke výstavy konala sa beseda s bratom generálnym biskupom o aktuálnych témach života cirkvi. Na besede sa zúčastnilo asi 45 členov zboru.

Ivan GantnerKázeň generálneho biskupa Miloša Klátika k 15. výročiu Nadácie Jana Amosa Komenského

Text: 2K 12, 16b, F 4, 13: „Práve keď mdliem, som mocný. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.“

Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi,
na dnešnú – 2. nedeľu po Sv. Trojici je určené starocirkevné evanjelium Lk 14 a starozmluvný text z Prísl 10. Človek, o ktorom hovorí Ježiš Kristus vo svojom podobenstve, pripravil veľkú večeru a posiela k pozvaným svojich sluhov s odkazom: „Poďte, lebo už je všetko hotové“ (v. 17). A v starozmluvnom texte múdrosť, ktorá je vlastne personifikáciou Božej múdrosti, posiela svoje slúžky a volá: „Poďte, jedzte z môjho jedla a pite víno, čo som namiešala“ (v. 5). Hospodin nás teda dnešnou nedeľou pozýva k duchovnej hostine svojho slova, modlitieb a nábožných piesní.
My máme dnes zvláštny dôvod k oslave Hospodina, ako nás k tomu vyzývajú slová nábožnej piesne: „Duša, Boha oslavuj, chváľ, / Jemu vrelú vďaku vzdaj, / starosti na Neho uvaľ / a v Neho pevne dúfaj.“ (ES 342, 1) Ich autorom je teológ, filozof, spisovateľ, pedagóg svetového mena, vyhnanec pre vieru, známy ako učiteľ národov, J. A. Komenský. Jeho meno nesie aj bratislavská univerzita, ktorej súčasťou je aj naša EBF; jeho meno nesie aj nadácia, ktorá si pripomína 15. výročie od začatia svojej činnosti, čomu je venovaná aj dnešná spomienková slávnosť.
Nadácia Jana Amosa Komenského bola založená v r. 1992 ako účelové zariadenie ECAV na Slovensku s cieľom podporovať rozvoj duchovných hodnôt, najmä aktivít v oblasti cirkevného školstva a ostatných foriem evanjelického náboženského vzdelávania a vedy. Sídlom tejto nadácie je Žilina, a to je aj dôvod , prečo sa dnes schádzame na pôde žilinského cirkevného zboru.
J. A. Komenský musel v r. 1628 odísť zo svojej vlasti - stal sa exulantom, vyhnancom pre svoju evanjelickú vieru. Neskôr sa stal známym a váženým v mnohých krajinách Európy, ale do vlasti sa nikdy nemohol vrátiť, aj keď po tom túžil celý život. Svojej viery sa však nikdy nevzdal a ako posledný biskup Jednoty bratskej žil v Poľsku, Anglicku, vo Švédsku aj u nás, vo vtedajšom Uhorsku, a v Holandsku, kde zomrel a kde je i pochovaný. U nás na Slovensku bol v službe múdrosti po r. 1650 v Skalici, v Senici, Myjave, Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Púchove a Prešove. Niektoré z jeho kníh sa tlačili aj tu, v Žiline.
Mojou úlohou však nie je hovoriť o Komenského osobnosti a diele. To urobia iní. Mojou úlohou je zvestovať slovo Božie, ktoré bolo svetlom i jeho života a na ktorom bolo vlastne postavené celé jeho dielo. Pri všetkej svojej pedagogickej činnosti v záujme ľudského vzdelania vychádza zo slov, ktoré máme dvakrát v Prísloviach, raz u Jóba a aj v Žalmoch: „Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznať Najvyššieho je rozumnosť“ (Prísl 1, 7; 9, 10; Job 28, 28 a Ž 111, 16). Ježiš Kristus mu bol „múdrosťou a spravodlivosťou, posvätením a vykúpením“ (1K 1, 30), bol pre neho „Božia moc a Božia múdrosť“ (1K 1, 24). Ježiš Kristus bol pre neho „Hlavou cirkvi. On počiatok prvorodený z mŕtvych, aby Jeho prvenstvo bolo vo všetkom“ (Kol 1, 18). Na Neho sa obracia v záverečnej kapitole Všenápravy. Oslovuje Ho ako najžiadanejšieho Obnoviteľa, Učiteľa učiteľov, pravého a večného Syna Dávidovho, Kráľa slávy a Knieža mieru, Bohočloveka, nového Adama, ktorému patrí česť právom Stvoriteľa, ktorý sľúbil vyliatie Ducha na každé telo.
A my sa pýtame: Kde sa v tomto človeku nabralo toľko duchovnej sily, že mohol cestovať, kázať, písať, organizovať školstvo, keď jeho život bol plný úderov a sklamaní? Žil ako vyhnanec bez vlasti v cudzine. Ťažko bol skúšaný v rodinnom živote, dvakrát ovdovel a doopatroval ho až tretia manželka. Zomreli mu deti, prišiel o všetko, v poľskom Lešne mu zhorela i jeho vzácna knižnica. Ale práve vtedy, v jeho slabostiach, sa pri ňom dokonávala Božia moc. Práve vtedy, keď umdlieval, dostával novú silu od Boha. Vyjadril to v už spomínanej piesni slovami: „Keď som úzkosti prežíval / a nevedel, kam ujsť mám, / len Teba som srdcom vzýval, / Ty si pomáhal mi sám, / preto v Teba, Otče z neba, / v šťastí, v nešťastí dúfam. / Nech sa stane, čo chceš, Pane, / verím, preto nezúfam.“ (ES 342, 4)
Všetko mohol v Kristovi, ktorý ho posilňoval. A pre nás ako pre evanjelických kresťanov stojí Komenský ako hrdina viery, podobne ako aj náš “slovenský Luther“ Juraj Tranovský, Komenského vrstovník, vyhnanec pre vieru. Môžeme teda podľa apoštolského napomenutia spomínať. Spomínať na neho ako na jedného z vodcov, ktorí nám zvestovali Božie slovo, a nasledovať jeho vieru. „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Žid 13, 7 – 8)
Ale my často klesáme, bývame na pokraji zúfalstva, sme ľudia malej viery, ba mnohí sa pod ťarchou životných problémov aj rúhajú, hoci tie problémy často nie sú ani zďaleka také, aké znášali hrdinovia viery. Pozerajme na nich a nech nás ich príklad povzbudí, aby sme stáli vo viere zmužilí a silní, aby sme neochabovali v konaní dobrého, v láske k Pánovi, k cirkvi aj k blížnym. Snažme sa ísť za múdrosťou, ale pochopme, že počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Lebo ináč aj múdrosť môže byť použitá na zlé a bez bázne pred Bohom sa môže zvrhnúť až proti ľudskému životu.
Ku skutočnej múdrosti, ktorá slovami knihy Prísloví pozýva k užívaniu všetkého dobrého, čo ona pripravila, napomáha už 15 rokov aj Nadácia Jana Amosa Komenského. Ak si pri svojej činnosti uvedomuje aj svoju ľudskú slabosť a nedokonalosť, práve v tom sa stáva zjavným, že je z Boha. Predsa práve keď umdlievame, sme silní a Boh nám je silou a dúfaním, potešením istým a nepremenným. V Jeho moci vo dne i v noci hľadajme pomoc aj v cirkvi, aj v našom osobnom a rodinnom živote. Potom poznáme pravdu slov Pána Ježiša Krista, že veriacemu je všetko možné (Mk 9, 23). On to dokázal pri mnohých velikánoch viery - aj pri Komenskom, ale aj pri iných veriacich, cez ktorých On osvedčuje, že Jeho evanjelium je Božou múdrosťou a Božou mocou na spasenie. „Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, nie z nás.“ (2K 4, 7)
Preto pri dnešnom jubileu Nadácie Jána Amosa Komenského, ako aj pri všetkom dianí v našej cirkvi buďme pevní, rozhojňujme sa stále v diele Pánovom, vediac, že naša námaha nie je márna v Pánu (1K 15, 58). V tomto nech nás posilní aj ten duchovný pokrm a nápoj, ktorý sme prijali z Božieho slova, modlitieb a nábožného spevu. Končím slovami posledného verša Komenského piesne, ktorý prijmime každý ako osobnú prosbu:
Po svojich ma cestách vždy veď, / Bože plný milosti, / svojím Svätým Duchom posväť, / nech Ti žijem k chvále, cti...
Amen.

Tlačové oddelenie GBÚ | 29.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart