Jubilujúce Spoločenstvo ev. žien v Nemcovciach

V tomto adventnom čase sa naplnilo 20 rokov od prvého stretnutia obnoveného Spoločenstva evanjelických žien v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Nemcovce.

Naše stretnutia sme začali na začiatku adventu v roku 1990, a to príbehom o stretnutí Pána Ježiša Krista so ženou Samaritánkou. Pokračovali sme ďalšími výkladmi, ktoré hovorili o postavách biblických žien, potom patriarchom Abrahámom, Jozefom, prorokom Eliášom, Elizeom, Danielom, Jonášom, Listom apoštola Pavla Rímskym, Listami apoštola Jána a ďalšími. Zúčastňovali sme sa na seniorátnych a dištriktuálnych dňoch žien, ako aj na valných zhromaždeniach. Ženy vystupovali a vystupujú so svojím programom počas zborových dní. Je to požehnaná práca.

Prvé stretnutia sme mali v zborovej sieni, potom sme sa rozdelili na dve skupiny, ktoré pracujú jednotlivo, ale vystupujú spolu. Popri tomto výročí chce spoločenstvo evanjelických žien pozdraviť aj svoje jubilantky, ktoré sa na našich stretnutiach pravidelne zúčastňujú, a to Máriu Botkovú zo Šarišskej Poruby a Máriu Botkovú z Nemcoviec pri ich vzácnom jubileu 70-tich rokov života, ako aj Danielu Hovančákovú pri 50-ych narodeninách. Želáme im hojnosť Božieho požehnania, darov ducha i tela, aby aj naďalej obohacovali naše spoločenstvo svojou účasťou, spevom a modlitbou.

Zároveň prosíme, aby do tohto spoločenstva prichádzali aj ďalšie sestry k nohám Pánovým, kde je ten dobrý podiel, ktorý nám nebude odňatý.

SEŽ Nemcovce | 9.12.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart