K Pamiatke zosnulých v Mor. Lieskovom

Začiatok novembra sa nesie v tichých spomienkach na našich najbližších, ktorí nás opustili v tejto časnosti. V dome smútku na cintoríne v Moravskom Lieskovom sa pri Pamiatke zosnulých uskutočnili pietne služby Božie.

Zborový farár Peter Maca – po minulom roku už druhý raz – privítal všetkých zúčastnených a po piesňach a spievanom žalme vo zvesti slova Božieho na príbehu o vzkriesenom Lazárovi poukázal na skutočnosť, že hoci sme všetci smrteľní, pre veriacich sa smrťou všetko nekončí. Raz odídeme každý z nás z tohto sveta. Niekto skôr v mladosti, niekto v plnosti času, iný v rokoch staroby. Ale veriaci má istotu, ktorou je vzkriesenie v Ježišovi Kristovi.

Po ukončení služieb Božích sa účastníci pietnej spomienky v duchu slov „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie“ presunuli k hrobom niekdajších moravskolieskovských evanjelických farárov Štefana Adamoviča, Jána Lacku a Jozefa Hollého, kde si uctili ich pamiatku položením vencov.

I táto udalosť z iniciatívy evanjelického cirkevného zboru a zborového farára P. Macu poukazuje na skutočnosť, že slovo Božie nemusí byť uzavreté a hlásané jedine v chráme Božom, ale znie i mimo neho a má skrze Ducha Svätého silu a moc oslovovať každého človeka. Je už potom len na každom jednom z nás, keď pri návšteve cintorína na Pamiatku zosnulých počujeme Jeho hlas, aby sme si nezatvrdili srdce.

Dušan Miko ml., presbyter CZ | 3.11.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart