K šesťdesiatke br. farára Milana Šimku

V tretiu nedeľu po Svätej Trojici, 20. júna 2010, sa v CZ Devičie (Hontiansky seniorát) konali slávnostné služby Božie pri príležitosti okrúhleho životného jubilea 60 rokov brata zborového farára Mgr. Milana Šimku. Slovo Božie zvestoval biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda.

Brat biskup Krivda cez Žalm103 zdôraznil, že človek má byť Pánu Bohu vďačný za všetko, čo od Neho prijal, a to nielen v dňoch radosti, ale aj v skúškach utrpenia a ťažkostí.
Liturgiou na slávnostných službách Božích poslúžili biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda, senior Hontianskeho seniorátu Mgr. Miroslav Dubek, Mgr. Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV, a domáci zborový farár Mgr. Milan Šimko.

Jubilanta pozdravil za domáci CZ Devičie, kde pôsobí 37 rokov, a za administrujúce CZ Kráľovce-Krnišov (kde pôsobí 31 rokov) a Rykynčice (kde pôsobí 37 rokov) zborový dozorca Ing. Pavel Sudra. V rokoch 1994 – 2000 bol Mgr. Milan Šimko aj seniorom Hontianskeho seniorátu a členom rozličných grémií ECAV na Slovensku.

Cirkevníci z CZ Kráľovce-Krnišov nacvičili pod vedením sestry farárky Mgr. Anny Kukulovej aj príležitostné piesne, ktoré boli obohatením služieb Božích, rovnako ako aj básne v podaní dievčat.
Pán Boh nech ho vedie i ďalej a nech sa aj pri ňom napĺňajú slová z konfirmačného požehnania, ktoré prijal od svojho, už v Pánu zosnulého otca Štefana Šimku 26. júla 1964 v Ev. chráme Božom v Roštári: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého.“ (L 10, 27)

Martina Krivdová, tajomníčka VMV ZD | 23.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart