Konali sa Dištriktuálne dni VD ECAV

Posledný augustový víkend bol venovaný Dištriktuálnym dňom Východného dištriktu ECAV 2010, ktoré sa konali v priestoroch Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Téma tohtoročných DD Proti prúdu zdôraznila dôležitosť pevnosti kresťanských hodnôt a postojov v dnešnom živote cirkvi a spoločnosti na príklade proroka Daniela. Pripravené boli diskusné fóra, program pre deti, mladých, manželov a rodičov, športové aktivity, ľudové dielne, workshopy, bazén.

Podujatie vyvrcholilo nedeľnými službami Božími za účasti generálneho biskupa Miloša Klátika a dištriktuálnych biskupov Slavomíra Sabola a Milana Krivdu, na ktorých sa zúčastnilo 2 600 ľudí.

V podvečer si účastníci mohli v evanjelickom kostole pozrieť duchovnú operu Víťazoslava Kubičku Evanjelium podľa Jána, ktorej premiéra sa konala v rámci osláv 400. výročia Žilinskej synody a 2. evanjelických cirkevných dní v Žiline.

Peter Mihoč


Z príhovoru brata generálneho biskupa Miloša Klátika na službách Božích 28. 9. 2010 počas Dištriktuálnych dní VD, ktoré organizoval Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku (vybrala Edita Škodová)

Text: Pr 3, 5 – 7: Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Pozdravujem vás v túto 13. nedeľu po Svätej Trojici. Slovo Božie v dnešnú nedeľu nám pripomína náš dlh lásky voči Pánu Bohu a voči našim blížnym.

Ísť cestou Božieho zákona lásky – to často znamená ísť proti prúdu sebectva, ľahostajnosti, pohodlnosti, nenávisti, závisti.... Na takéto kráčanie, na takúto cestu potrebujeme duchovnú silu a múdrosť od Pána Boha. /.../

Skutočne múdry človek si v pokore uvedomuje, že je zraniteľný, nedokonalý; žedarcom jeho života, zdravia i všetkých schopností je všemohúci a večný Boh; že od Božej lásky a milosti je závislý jeho život; a že práve táto závislosť dáva človeku slobodu. Tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávaj. (Iz 40, 31)
Dúfanie v Pána Boha nikdy nie je niečo nečinné, pasívne: znamená to, že nás bytostne zaujíma, aká je Božia vôľa, čo chce s nami Pán Boh urobiť, čo nám chce povedať. Preto nám aj dnes znejú slová: Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj... Tu nejde tak o snahu dopátrať sa Božej podstaty, ako o putrebu skúmať Božiu vôľu – to je pre nás dôležité! Pán Boh zostáva pre človeka do veľkej miery tajomstvom, ktoré nie je schopný poznať svojím rozumom. No Božiu vôľu s nami a pri nás nám Pán Boh vyjavil vo svojom slove. Skúmajme Božiu vôľu a nezabúdajme pritom na dôležitú súčasť tohto skúmania – na modlitbu.
Pravda, nestačí len Božiu vôľu skúmať, ale je potrebné aj podľa nej žiť. /.../

Kto naozaj chce, aby cesta jeho života bola požehnaná, nech celým srdcom dúfa v Pána Boha, každý deň poznáva a skúma Božiu vôľu a vyhýba sa zlu, nech má skutočnú bázeň pred Hospodinom, a tak nasleduje Pána Ježiša Krista. Vtedy bude naša cesta touto časnosťou často náročná, ťažká – ako cesta proti silnému prúdu. Ale je to cesta správna a požehnaná, cesta, na ktorej nikdy nebudeme sami, ale vždy s Božou láskou, mocou a pomocou. Nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen.

Peter Mihoč; Edita Škodová | 6.9.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart