Konfirmácia detí v Príbovciach

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach už tradične na Sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na 3. júna 2012, svoju krstnú zmluvu potvrdilo sedem konfirmandov, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu viedli Marek Szabó a Zuzana Szabóová.

Konfirmácia je slávnostný obrad vyhlásenia dieťaťa za dospelého člena cirkvi v reformačných cirkvách. Deti, zastúpené pri svojom krste krstnými rodičmi, musia po odrastení v 13. roku svojho života potvrdiť krstnú zmluvu a pred celým cirkev¬ným zborom vydať svedectvo svojej viery. Konfirmácia je po¬tvrdením krstnej zmluvy, pri ktorom konfirmandi sľúbia vernosť Pánovi Ježišovi Kristovi a svojej evanjelickej a. v. cirkvi. Konfirmáciu nemožno v živote opakovať, je možná len raz v živote. Príprava na túto slávnosť spočíva v dôkladnom dvojročnom vyučovaní konfirmandov na základe konfirmačných príručiek, ktorými je konfirmovaná mládež poučená o základoch kresťanského náboženstva a uvedená do praktického cirkevno-náboženského života. Z látky prebranej na tomto prípravnom vyučovaní bola mládež preskúšaná pred cirkevným zborom v chráme.

V kázni slova Božieho farárka Zuzana Szabóová sa prihovorila ku konfirmovanej mládeži, ale aj k ich rodičom. Okrem iného povedala, že „konfirmácia je dôležitá udalosť v každej jednej evanjelickej rodine, ale aj v celom cirkevnom zbore“. Po zložení konfirmačného sľubu sa konfirmandi stali dospelými členmi cirkevného zboru. Ako doklad dostali „Rozpomienku na konfirmáciu“, na ktorej je napísaný priliehavý citát z Písma svätého, dátum krstu a konfirmácie. Konfirmandi mali zároveň príležitosť po prvý raz pristúpiť k spovedi a prijať sviatosť Večere Pánovej.

Novým dospelým členom evanjelického cirkevného zboru v Príbovciach zablahoželal dozorca cirkevného zboru Peter Šalát. Na záver všetkých prítomných povzbudil a potešil svojím spevom zborový spevokol pod vedením Milady Sopoligovej.

Novými členmi CZ ECAV Príbovce sa stali štyri dievčatá a traja chlapci, a to: Andrea Stráňayová, Kristína Buociková, Monika Stráňayová, Janka Rajničová, Marián Moškvan, Matúš Rabčan a Ľubomír Buocik.

Ľubomír Žila, Príbovce | 11.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart