Kontakty Piešťancov s Ustroňom

Poľské mesto Ustroň má s mestom Piešťany dlhodobé a efektívne priateľské vzťahy. Medzi týmito mestami sa vytvorili priateľstvá nielen na úrovni samosprávy, ale aj medzi ich evanjelickými a. v. cirkevnými zbormi.

Ustroň je kúpeľné mesto v luteránskom Sliezsku. Je už dobrou tradíciou, že evanjelickí veriaci cirkevných zborov uvedených miest sa z času na čas vzájomne navštevujú.

Na konci prázdnin naši bratia a sestry z Poľska so svojím kňazom Piotrom Wowrym a zborovým spevokolom navštívili náš cirkevný zbor v Piešťanoch. Služby Božie na Kajúcu nedeľu spestrili vystúpením ich zmiešaného (hlasovo i generačne) spevokolu. Na konci služieb Božích sa prihovoril aj viceprimátor Timotej Miština.

Návštevu sme im opätovali 17. a 18. septembra. Cestou sme navštívili najväčší evanjelický kostol v Poľsku v Poľskom Tešíne (Cieszyn), známy ako Kostol Ježiša. Jeho mohutnosťou, architektonickou dômyselnosťou, vynikajúcou akustikou, nádhernou umeleckou výzdobou sme boli fascinovaní. V jeho priestoroch sme navštívili aj Knižnicu a archív B. R. Tschammera, ktoré sú v správe evanjelického farského úradu.

Pozreli sme si aj pamätné miesto uprostred Božej prírody v horách Malých Beskýd, kde sa v čase protireformácie v rokoch 1654 − 1709 tajne schádzali tisícky evanjelikov − luteránov z blízkeho i ďalekého okolia pri oltári z prírodných kameňov a skál. Do skaly je vytesaný sediaci Ježiš Kristus, držiaci v rukách chlieb a kalich. Vedľa je vytesané biblické značenie 2M 3, 5. Tu môžeme čítať: „Potom riekol (Hospodin): Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda.“

V Evanjelickom kostole v Ustroni nás domáci brat farár oboznámil s jeho bohatou históriou, so životom svojho cirkevného zboru a odpovedal na naše zvedavé otázky. Deň sme ukončili večernou pobožnosťou a spevom piesne z ich Evanjelického spevníka, ktorý obsahuje verše niektorých piesní napísané aj v slovenčine či v nemčine.

V nasledujúci deň, v 13. nedeľu po Sv. Trojici, sme si vypočuli koncert dychovej hudby a speváckych zborov v dcérocirkvi Poľana. Po koncerte nasledovali služby Božie, ktoré boli venované výročiu posvätenia chrámu Božieho. V rámci služieb Božích prítomných za piešťanský cirkevný zbor pozdravil zborový farár Branislav Dolinský a zaspieval náš zborový spevokol pod taktovkou zborového kantora Ing. Ľudovíta Michalku.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu „Spája nás pieseň“. Okrem piesní, ktoré sme spievali na oslavu Všemohúceho, a podobnej reči nás spájala a spája i spoločná viera, v ktorej sme sa pri týchto výmenných návštevách vzájomne utvrdili.

Branislav Dolinský, zborový farár | 7.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart