Konvent BAS sa zišiel v Čataji

Na konvente Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku sa 20. marca 2010 tentoraz v Čataji (CZ Veľký Grob – Čataj) zišli zástupcovia 27 cirkevných zborov tohto seniorátu, spolu 136 z celkového počtu 163 konventuálov.

Konvent otvorili služby Božie v Evanjelickom a. v. kostole v Čataji, kde kázňou slova Božieho poslúžil brat farár Martin Šefranko a liturgovali sestra konseniorka Andrea Lukačovská, domáci brat farár Pavel Kollár a ďalší bratia farári BAS. V rámci služieb Božích bola konventuálom prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej. Do programu služieb Božích prispel aj domáci spevokol.

Zasadnutie konventu, ktoré otvorila sestra seniorálna dozorkyňa Mária Záhorcová, pokračovalo rokovaním v kultúrnom dome, kde konventuálov pozdravil aj starosta obce.
Brat senior Boris Mišina po prečítaní uznesení minuloročného konventu predniesol seniorskú správu za rok 2009. V biblickom úvode k správe na základe textu z 1M 28, 16 – 22 zdôraznil: „Dnes stojíme pred svojím Bohom my, bratia a sestry. Sme zodpovední za svoje cirkevné zbory, za svoje rodiny, za našu evanjelickú cirkev. Pred Pánom cirkvi je namieste odložiť akúkoľvek tvrdosť srdca, hrdosť, pýchu. Pred Pánom cirkvi môžeme len prosiť: Pane zmiluj sa nad nami! Zmiluj sa našimi cirkevnými zbormi, nad našimi rodinami. /.../
Jákobova cesta nás napomína, aby sme si vážili čas, ktorý môžeme prežívať v spoločenstvách našich cirkevných zborov, ako aj v menších spoločenstvách mládeže, na spevokoloch, na biblických hodinách, v chrámoch... Je to vzácny Boží dar, že máme rodinu cirkvi. Vážme si teda každý deň a každú príležitosť, ktorú môžeme prežiť so svojimi blízkymi v našich cirkevných spoločenstvách. Učme sa byť k sebe ohľaduplnejšími, milšími, tolerantnejšími. Naopak, bráňme všetkému, čo narúša bratsko-sesterské vzťahy, čo kazí pokoj a slušnosť v našich cirkevných zboroch, čo nás odcudzuje a vyháňa ľudí z domu Božieho.“

Konvent po rozprave prijal seniorskú správu, ako aj správy z jednotlivých oblastí činnosti Bratislavského seniorátu, rozpočet na rok 2010 a ďalšie uznesenia, ako aj zvolil nových predstaviteľov seniorátu na uprázdnené miesta.

Edita Škodová | 22.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart