Loď menom ECAV na Slovensku

V cirkevnom zboru v Moravskom Lieskovom mali v nedeľu 27. marca 2011 služby Božie obohatené o tematický program detí k Podunajskej vlne mieru, ktorá v marci prechádzala cez územie Slovenska.

Podunajská vlna mieru nesie v sebe viacero posolstiev. Spája národy pozdĺž toku veľrieky, nabáda ľudí, aby sa násilie v akejkoľvek podobe vytrácalo z nášho života. Vzbudzuje tiež pocity spolupatričnosti a možnosti spoločne čeliť prekážkam v akejkoľvek podobe.

Podunajská vlna mieru sa v týchto intenciách i v širšom rozmere dotkla aj cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom, ktorého veriaci mali v nedeľu 27. marca služby Božie obohatené tematickým programom detí.

Vystúpilo v ňom 9 detí, konfirmandov i mládežníkov, ktorí v prvej časti programu predstavili rieku Dunaj od prameňa až po jej ústie v širokom spektre života rieky i života na brehoch. Dotvorili tak zvesť Božieho slova na základe textu Ámos 5, 24. O osviežujúcej a životodarnej sile vody, nenahraditeľnej pre život, hovoril brat farár v súvislosti so Svetovým dňom vody.

Druhá časť programu bola špecifická a deti v nej voľne nadviazali na silu vody a na tému spolupatričnosti a súdržnosti. Pod vedením manželky farára sa v nej venovali našej cirkvi. Na besiedkach si vlastnoručne vyrobili kulisy lode s príslušenstvom, ktorá pláva po rieke. Pomenovali ju ECAV na Slovensku. Na základe prirovnaní hovorili o potrebe počúvať slovo Božie, ktoré je kotvou našej lode ECAV na Slovensku. To cirkev viaže, aby ju nestrhli búrky tohto sveta a víry omylov. Našu loď so stožiarom a plachtou poháňa dopredu Duch svätý, ktorého jedným zo symbolov je vietor. Božie požehnanie dáva tak našej cirkvi potrebný elán a vitalitu. Na lodi nechýbala ani vlajka cirkvi ako znak nášho vyznania v duchu Lutherovho učenia. Loď mala i veslá: jedno pomenované Práca, druhé Modliť sa v duchu básne Martina Braxatorisa-Sládkovičova. V komentovaní scénok odohrávajúcich sa pred oltárom brat farár Maca poukázal na dôležitosť rovnakého veslovania oboma veslami, lebo keď sa bude veslovať iba jedným veslom, a druhým nie, tak cirkev nedokáže napredovať.

Modli sa a pracuj! Tak, hľa, múdrosť vraví, Zapíš si ju každý do srdca, do hlavy! Modli sa a pracuj! Obojeho treba K zisku duchovného, telesného chleba.

Záverečná scénka hodenia záchranného kruhu topiacemu sa symbolizovala prvoradé poslanie cirkvi – misiu. Teda zvestovanie a hlásanie radostného svedectva o Kristovi pre všetkých, ktorí nie sú na palube.

Viera Macová | 2.4.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart