Milá slávnosť v Považskej Bystrici

Poslednú septembrovú nedeľu (17. po Svätej Trojici) sme v Cirkevnom zbore ECAV Považská Bystrica mali milú slávnosť, keď v rámci služieb Božích boli uvedení do cirkevnozborových funkcií nový brat zborový dozorca Miroslav Kortman a šesť presbyteriek.

Akt úvodu vykonal brat senior TUS Jozef Havrila, ktorý poslúžil aj zvesťou slova Božieho, keď uvažoval nad 1. listom apoštola Jána 2, 12 – 17. Podčiarkol, že milovanie sveta poznačeným hriechom, žiadostivosťou a pýchou, vedie k smrti. „V tomto svete musíme tu žiť, ale nesmieme žiť s ním, nesmieme mu fandiť, tlieskať jeho hriešnosti. Musíme v ňom žiť, ale nesmieme ho milovať...“ Zmyslom slov apoštola Jána nie je útek do samoty, ale plnenie Božej vôle v tomto svete, veriť v Ježiša Krista, spoľahnúť sa na Neho a poslúchať Ho. Len to je cesta k novému životu, k životu Božích detí. A na tejto ceste kresťanovi dáva silu poznanie Boha a Jeho Syna Ježiša Krista a spojenie s Ním. Na záver svojej kázne položil dôraz na Božie slovo, v ktorom sa nám Pán Boh dáva poznať: „Dal by Pán, aby toto slovo bolo zdrojom duchovnej sily aj dnešným otcom a matkám, synom a dcéram! Nebolo by toľko mravných rozvratov, toľko nezodpovednosti k životu. Slovo Božie má aj dnes takú moc ako za čias apoštola Jána. Len mu treba dávať viac za pravdu a svet nebude nad nami víťaziť.“

Po akte uvedenia a Confirma Deus sa k novým spolupracovníkom prihovoril domáci duchovný pastier brat Ľubomír Marcina, ako aj administrátor Peter Fabok, ktorí spolu s bratom seniorom Jozefom Havrilom a sestrou Erikou Sukovskou aj liturgovali.

Po službách Božích nasledovala prehliadka ďalšej časti zrekonštruovaných priestorov a ich vkusného zariadenia i prehliadka nových parkových úprav zborového areálu. Milé bolo stretnutie so živým pamätníkom, 92-ročným bratom Miloslavom Kortmanom, otcom nášho nového zborového dozorcu, naším dlhoročným kantorom, ktorý so svojím v blahej pamäti otcom Milanom Kortmanom a farárom Petrom Škodáčkom pred 70 rokmi položili základy novodobej histórie CZ ECAV v Považskej Bystrici.

Na záver návštevy brat senior Jozef Havrila spolu s manželkou pozdravili jubilantku − vrchnú sestru Annu Kušnírovú (Mojku) zo SED Košeca pri jej okrúhlom životnom jubileu – 60. narodeninách. Ocenili jej úžasný zápal, nadšenie , obetavosť a službu, ktorú ochotne už dvadsať rokov koná v cirkvi, no hlavne v košeckej diakonii.

Ľubomír Marcina, Považská Bystrica  | 4.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart