Misijné centrum evanjelikov na Hornej Orave

V Tvrdošíne sa 18. novembra 2007 uskutočnila posviacka evanjelického domu ako misijného centra evanjelikov na hornej Orave. Posviacka sa začala slávnostnými službami Božími za prítomnosti generálneho biskupa Miloša Klátika, ktorý poslúžil kázňou slova Božieho a prihovoril sa domácim vo viere.

Generálny biskup okrem iného povedal:
/.../ Tu bude teda centrum duchovného života evanjelikov hornooravskej diaspory. Diaspora je výraz pre spoločenstvo žijúce v rámci odlišného celku – takí boli Židia, rozptýlení mimo Palestíny po celom svete. Je pojem pre kresťanov rozptýlených v pohanskom prostredí za čias raného kresťanstva. Tak ich aj oslovujú apoštolovia (Jk 1, 1; 1Pt 1, 1). Je to pojem pre príslušníkov cirkvi žijúcich mimo zborových centier, teda konkrétne pre evanjelikov žijúcich v neevanjelickom prostredí. Sme menšinová cirkev na Slovensku, veď len 7 % občanov nášho Slovenska sa pri poslednom sčítaní ľudu prihlásilo k evanjelickej a. v. cirkvi. Vy síce žijete v kresťanskom prostredí, ale nie je to evanjelické prostredie a nemali ste tu ani centrum svojho duchovno-náboženského života. Áno, kedysi, v poreformačnej dobe, boli evanjelické cirkevné zbory aj v Sedliackej Dubovej, Jablonke, Lokci, Námestove, Nižnej Orave, Orávke, Trstenej a aj tu, v Tvrdošíne. Artikulárne chrámy v Istebnom a v Leštinách síce udržali evanjelictvo na dolnej Orave, kde sa po Tolerančnom patente obnovilo viac cirkevných zborov, ale na hornej Orave sa neobnovil ani jeden. Tým viac sme vďační Pánu Bohu, že je tu dnes táto modlitebňa, ktorá je znamením toho, že vy, i keď rozptýlení evanjelici, „nie ste už cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie, príslušne pospájané, rastie v chrám svätý v Pánu, na ktorom vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží“ (Ef 2, 19 – 22).
/.../ Poznávajte Ho v Jeho slove, nábožných piesňach, sviatostiach, v modlitbách. Nech vás Duch Svätý povoláva svätým evanjeliom, osvecuje svojimi darmi, posväcuje a zachováva vás v pravej viere. Preto sem s radosťou prichádzajte. Radujte sa a povzbudzujte sa navzájom: „Poďme do domu Hospodinovho!“ Tak nech vás Duch Svätý zhromažďuje ako spoločenstvo bratov a sestier vo viere. Nech je toto miesto pre vás duchovným Jeruzalemom, miestom, ktoré vás bude spájať dovedna, ako kedysi jeruzalemský chrám spájal dovedna Boží ľud, akokoľvek bol rozptýlený. Prežívajte tu požehnané chvíle, aby ste vždy mohli hovoriť ako učeníci Peter, Jakub a Ján na vrchu Premenenia: „Pane, dobre nám je tu.“ (Mt 17,4) Aby ste tu poznávali so žalmistom, že lepší je deň v sieňach Hospodinových, ako inde tisíc (Ž 84, 11).

Na slávnostnej posviacke privítali aj konseniora Liptovsko-Oravského seniorátu Marka Cingeľa, brata farára Rastislava Stančeka z Dolného Kubína, primátora mesta Tvrdošín a poslanca NR SR Ing. Ivana Šaška a jeho zástupkyňu Ing.Vlastu Jančekovú, ako aj brata farára rímskokatolíckej cirkvi v Tvrdošíne Jána Marhefku.
Všetkých prítomných hostí pozdravil presbyter – kurátor Gustáv Socháň.
Domáca pani farárka Mgr. Adriana Žuchová v záverečnom príhovore poďakovala všetkým hosťom za príhovory a pomoc pri rekoštruktovaní zborového domu.

Gustáv Socháň | 5.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart