Mládežnícke služby Božie v Brezovej pod Bradlom

Na 4. pôstnu nedeľu, 22. marca 2009, sa v Brezovej pod Bradlom v čase riadnych nedeľných služieb Božích tentoraz netradične uskutočnili mládežnícke služby Božie. Mladí členovia cirkevného zboru a deti sa na nich slovom i spevom prihovorili starším členom zboru a ukázali, že im veci nášho Pána tiež nie sú cudzie.

„Tak ako Dávid vzdával úctu Pánu Bohu tancom, spevom a hraním na rôznych nástrojoch, aj my v tento nedeľný deň túžime vzdať chválu a úctu nášmu Otcovi nebeskému. I keď to bude netradičnou formou, chceme vás povzbudiť, aby ste sa zapojili do tohto programu a vytvorili sme spolu jednotné spoločenstvo pred Pánom Bohom.“ Týmto oslovením boli privítaní účastníci mládežníckych služieb Božích na 4. pôstnu nedeľu v Brezovej pod Bradlom.

Liturgia týchto služieb Božích bola prispôsobená tak, aby sa do nej mohli zapojiť všetky generácie zboru. A tak sa postupne piesňami zapojili do programu služieb Božích deti z detskej besiedky aj mládežníci.

Stredobodom služieb Božích bola dialogická kázeň na text z Listu Kolosenským 3, 16. Na otázky sestry farárky Lívie Lichancovej počas nej odpovedali jednotliví mládežníci.

Kázeň bola zakončená spoločnými modlitbami za jednotlivé generácie - deti a mládežníci sa modlili za starších členov zboru a následne starší sa prihovorili k Pánovi za deti a mladých v našom zbore.

Po modlitbách nasledovala záverečná liturgia a pieseň Smieť žiť pre Krista.

Potom Dávid zhromaždil celý výkvet Izraela – tridsaťtisíc chlapov. Pobral sa a šiel so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Baaly v Júdsku, aby odtiaľ priniesli truhlu Božiu, pomenovanú podľa mena Hospodina mocností, ktorý tróni nad cherubmi. Dávid však a celý dom Izraela tancovali pred Hospodinom z celej sily: s piesňami na citarách, harfách, bubnoch, na cengáčoch a cymbaloch. (2Sam 6, 1.2.5)

Vladimír Chvaštula  | 4.4.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart