Modernizovaná škola v Dolných Salibách

V Dolných Salibách sa 1. 4. 2011 konala slávnosť pri príležitosti modernizácie budovy základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Na slávnosti bolo prítomné aj predsedníctvo evanjelického cirkevného zboru.

Škola sa zúčastnila na súťaži istej medzinárodnej spoločnosti, v rámci ktorej sa umiestnila na druhom mieste z 3100 súťažiacich a vyhrala 15-tisíc eur na opravu budovy a modernizáciu školy.

Vďaka efektívnej organizácie a obetavosti zamestnancov školy a rodičov sa práce uskutočnili za krátky čas. Výsledkom spoločnej snahy sú obnovené triedy, nové osvetlenie a rekonštrukcia elektrického vedenia, výmena lavíc, tabúľ a nábytku, nákup výpočtovej techniky, inštalácia alarmu oprava sociálnych miestností. Vykonala sa i úprava dvora, na ktorom budú umiestnené fitneshry, vybudoval sa altánok a boli vysadené nové stromy. Obec napojila budovu na kanalizačnú sieť a v rámci projektov z EU pred ňou vybudovala cyklotrasu s chodníkom a parkovisko.

Areál školy vlastní cirkevný zbor, ktorému vďaka serióznemu prístupu vedenia obce boli vrátené pozemky pod budovou za 1 euro. Brat farár Olivér Nagy sa poďakoval všetkým, ktorí priložili ruky k dielu, a k ďalším snahám poprial Božie požehnanie. Vo svojom príhovore uviedol, že škola sa nachádza na posvätenom mieste, na ktorom sa od založenie cirkevného zboru, teda od roku 1794, vyučujú deti. Preto budova aj v budúcnosti má slúžiť na vzdelávacie účely v prospech obyvateľov obce. Slovami žalmistu „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak“ pripomenul rodičom ich evanjelické korene, na ktoré nemajú zabúdať ani pri osobnom živote, ani pri výchove svojich detí, ale ani pri sčítaní ľudu. Po slávnosti odovzdania budovy sa konala prehliadka obnovených priestorov a recepcia.

Olivér Nagy, zborový farár | 23.4.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart