Na seniorálnom konvente HOS

Seniorálny konvent Hontianskeho seniorátu sa konal 28. 3. 2010 v sále Obecného úradu Cerovo. Zúčastnilo sa na ňom 150 konventuálov a hostí, medzi ktorými sme privítali brata generálneho biskupa Miloša Klátika a brata dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu.

Predstavitelia našej cirkvi sa nám počas rokovania konventu prihovorili a povzbudili nás do ďalších aktivít.
Rokovania konventu viedli brat senior HOS Miroslav Dubek a seniorálny dozorca Ing. Dušan Balko.
Na úvod všetkých prítomných pozdravil spojený spevokol Cerovo - Čelovce a brat dozorca domáceho CZ Pavel Ferienčík.
Ďalej už zasadnutie konventu prebiehalo podľa programu: odzneli správy brata seniora, ako aj z jednotlivých výborov seniorátu.

Po ukončení konventu si zástupcovia CZ prevzali druhý ročník Hontianskeho spravodaja, ktorý obsahuje aktivity CZ, ktoré sa v minulom roku udiali v našom senioráte.

Foto: L. Kukula

Anna Kukulová, farárka CZ Cerovo | 31.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart