Najnovší kostol našej cirkvi - Rokytov

V nedeľu 20. 6. 2010 sa konala slávnosť posviacky najnovšieho kostola našej cirkvi – v Rokytove, dcérocirkvi CZ ECAV Bardejov. Príhovor k posväteniu kostola mal biskup VD S. Sabol. Slávnostnú kázeň mal tajomník BÚ VD P. Mihoč.

Byť pri tom, keď sa deje niečo významné, to je vzácna skúsenosť. Byť pri tom, keď v zbore veriaci postavia kostol, je výsadou len jednej z mnohých generácií. Výnimočnosť takejto udalosti si uvedomovali počas celej výstavby veriaci dcérocirkvi Rokytov bardejovského cirkevného zboru. Po dvoch rokoch a troch mesiacoch modlitieb, usilovnej práce, brigád, zbierania finančných prostriedkov a vybavovania množstva potrebných dokumentov mohli na nedeľu 20. júna 2010 pozvať do Rokytova nielen domácich, ale aj milých hostí na slávnosť posviacky najnovšieho kostola našej cirkvi.

Slávnosť sa začala v priestoroch nového kostola v predvečer posviacky koncertom dychovky a mužského speváckeho zboru z Třanovíc. Sobotný večer pri Božom slove, kresťanskej hudbe a nábožnej piesni bol poďakovaním i darčekom pre domácich staviteľov a priateľov z okolia. Z Božieho slova sa prítomným prihovoril senior T. Tyrlík, ktorý prišiel spolu so spoluveriacimi zo Sliezska.

Nedeľné ráno privítalo prítomných výdatným lejakom. Ani táto okolnosť neodradila viac ako 500 odhodlaných veriacich od účasti na mimoriadnej udalosti. Vyše sto účastníkov slávnosti sa zhromaždilo v priestore doterajšej modlitebne v upravenom rodinnom dome. Po krátkom liturgickom úvode a príhovore domáceho farára J. Velebíra sa zástup s bohoslužobnými predmetmi odobral do nového kostola. Sprievod vyprevadili najprv zvony blízko stojaceho katolíckeho kostola, potom už prichádzajúcich vítal zvuk zvonov z novej veže evanjelického kostola.

Pred vchodom chrámu biskupa VD S. Sabola privítali domáci kurátori M. Pangrác Piter a A. Hankovský. Odovzdali mu kľúč od kostola a požiadali o posvätenie práce rúk domácich cirkevníkov. Potom už zástup veriacich za spevu spevokolu vstúpil do krásne upraveného priestoru. Mohutné Mozartovo „Haleluja“ v podaní domácich spevákov vyjadrovalo pocit ich sŕdc a vďaku voči Pánu Bohu za to, že sa spoločne dožili tohto okamihu.

Príhovor k posväteniu kostola povedal br. biskup S. Sabol. Modlitbou a slovom Božím odovzdal do služby Pánu Bohu útulný a krásny priestor nového kostola. Prvým slávnostným kazateľom bol bývalý kaplán CZ Bardejov, dnes tajomník BÚ VD Peter Mihoč.

Slávnosť spevom piesní umocnili speváci domáceho spevokolu z Rokytova, v ktorom pri tejto príležitosti spojili svoje hlasy nielen evanjelici, ale pomohli im aj dobrí speváci z katolíckej cirkvi. Týmto spôsobom podčiarkli tradične slušné, ústretové vzťahy, ktoré viac rokov budujú. Príležitostnú pieseň zloženú k posviacke kostola venoval rokytovským veriacim domáci farár J. Velebír. Liturgiou poslúžili bratia farári okolitých zborov J. Majer, M. Cingeľ a bývalý bardejovský farár M. Kaňuch.

Kurátor A. Hankovský pripomenul hlavné momenty z priebehu stavby kostola. Vyjadril predovšetkým radosť z toho, že Pán Boh mocne pomáhal a podporoval dielo veriacich. Poďakoval sa za veľkú podporu spoluveriacim zo zboru, z okolitých zborov ako aj inoveriacim po širokom okolí, ktorí prispeli v zbierkach po dedinách na stavbu kostola. Poďakoval aj stavebným firmám a dodávateľom za ich ochotu prispieť k zdarnému dovŕšeniu diela. Na záver domáci dozorca Jaroslav Foľta poďakoval všetkým fungensom za vykonanie posviacky a zvlášť dvom kurátorom z Rokytova, presbyterom a veriacim z obce za ich obetavú prácu a zanietenie, s akým sa pustili do práce. Brat Hankovský v reakcii znovu upriamil všetku vďaku na Pána Boha, ktorý staviteľom dával síl i ochoty. Týmto úprimným vyznaním bola slávnosť posvätenia najnovšieho chrámu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ukončená najvhodnejším spôsobom. Po záverečnej liturgii sa priestory chrámu otvorili desiatkam účastníkov slávnosti, ktorí ju sledovali vo vedľajších priestoroch, resp. vonku.

Nový evanjelický kostol v Rokytove patrí k dôstojným sakrálnym architektonickým dominantám toplianskej doliny. Návrh a projekt Ing. arch. Mariána Ferju z Nižnej Šebastovej tvorí jednoloďová stavba na pôdoryse elipsy so štvorcovou vežou. Dvanásť metrov vysoký antikorový kríž na vonkajšej hrane veže a vnútorné zariadenie interiéru v súčinnosti s oltárom, kazateľňou a krstiteľnicou z dubového masívu vo vzájomnom súlade vytvárajú atmosféru dôstojnosti i útulnosti zároveň. Dve ohniská elipsy v pôdoryse symbolizujú dva vrcholy služieb Božích, slovo Božie a sviatosti. Tri trojice okien z južnej strany fasády podčiarkujú trojičný motív biblickej zvesti. Kostol je vnútri členený na hlavnú loď, oddelenú časť zborovej siene prepojenú s hlavnou loďou posuvnými preskelnými dverami, sakristiou s priľahlými technickými priestormi a priestranným chórom na nadzemnom podlaží.

Svojím vonkajším vzhľadom kostol pozýva okoloidúcich z hlavnej cesty smerom z Bardejova na Starú Ľubovňu, aby prišli načerpať z Božieho pokoja a povzbudenia aj obhliadkou vnútorných priestorov. K tomu pridávame pozvanie v mene domácich veriacich na návštevu pravidelných i výnimočných duchovných podujatí, ktoré v tomto priestore odteraz budú mať svoje pravidelné miesto.

Najnovší kostol cirkvi otvoril svoje brány. Radi ho budeme využívať pri všetkým príležitostiach, kde bude Pán Boh uprostred nás, svojho ľudu.

Ján Velebír, zborový farár, Bardejov | 16.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart