Nezabúdajme na starších

Pri príležitosti októbra - Mesiaca úcty k starším - usporiadali v piatok 15. 10. 2010 členky Slovenskej evanjelickej jednoty žien v Cirkevnom zbore ECAV Topoľčany posedenie pre našich milých „skôr narodených“.

Ako každý rok, aj teraz bolo našou úprimnou túžbou prejaviť takýmto spôsobom úctu i lásku bratom a sestrám, ktorí aj dnes sú pevnou súčasťou cirkevnozborového života. Aj keď niektorí už nemôžu pravidelne chodiť do chrámu, nesú cirkevný zbor na modlitbách a zaujímajú sa o to, čo sa v ňom deje.

Na stretnutí odznelo mnoho povzbudivých slov zo strany sestry Rosinskej, predsedníčky SEJŽ v Topoľčanoch, v slávnostnom príhovore brata dozorcu Petra Mihaloviča, alebo z úst sestry Zdenky Pilátovej, ktorá spolu s tromi sestrami z CZ Stará Turá prijala pozvanie a prišla medzi nás. Požehnané spoločné chvíle dotvorila aj pieseň v podaní zborového spevokolu, ako aj malý hudobný príspevok nádejného spevokolistu Adamka Petruša v sprievode sestry námestnej farárky Evy Kahanovej-Baškovej. Každý z prítomných prijal malý darček v podobe kvietku. Spoločne sme zablahoželali aj jubilujúcej spolusestre, ktorá sa z Božej milosti dožila 80 rokov života.

Rozchádzali sme sa duchovne i ľudsky v srdci naplnení a s túžbou, aby nám Pán Boh požehnal veľa ďalších takýchto radostných chvíľ.

Eva Kahanová Bašková | 16.10.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart