Nový senior Bratislavského seniorátu

Vo Vrbovom sa 4. júla 2008 zišli bratia farári z celého Bratislavského seniorátu, a to hneď s niekoľkými cieľmi; predovšetkým však išlo o vyhlásenie výsledkov volieb na seniora Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.

Najprv sa teda konalo zasadnutie sčítacej komisie, ktoré sčítala hlasy odovzdané v jednotlivých cirkevných zboroch Bratislavského seniorátu pri voľbe nového seniora. O túto hodnosť sa uchádzali dvaja kandidáti: brat Pavel Kollár získal 32,99 % platných hlasov; brat Boris Mišina 64,55 % platných hlasov. Po uplynutí 15-dňovej apelačnej doby sa teda novým seniorom BAS stane Boris Mišina.

Stretnutie farárov BAS sa začalo úvodnou pobožnosťou vo vrboveskom chráme Božom. Prítomným sa prihovoril brat generálny biskup Miloš Klátik. V mene Predsedníctva ECAV na Slovensku - rovnako ako po ňom sestra seniorálna dozorkyňa Mária Záhorcová za Predsedníctvo Bratislavského seniorátu a sestra farárka Helena Benková za farárov BAS - poďakoval doterajšiemu bratovi seniorovi Miroslavovi Jägrovi za jeho 12-ročnú požehnanú službu v seniorskom úrade a poprial mu hojnosť Božieho požehnania v ďalšej práci na Pánovej vinici.
Na zasadnutí ďalej boli prítomným farárom oznámené výsledky volieb na seniora BAS. Potom sa zaoberali informáciami zo Synody 2008 v Košiciach a diskutovali problematike zjednodušenia štruktúry cirkvi.

Následne sa konalo zasadnutie seniorálneho presbyterstva, ktoré tiež najprv dostalo informáciu o výsledku volieb a v nadväznosti na to bol dohodnutý postup pri odovzdávaní seniorského úradu bratom Jägrom bratovi Mišinovi. Brat biskup ZD Milan Krivda poďakoval v mene svojom i v mene Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku doterajšiemu seniorovi Miroslavovi Jägrovi za jeho dlhoročnú zodpovednú prácu na seniorskom úrade a zaželal mu mnoho síl do ďalšej práce v cirkevnom zbore i v ďalších cirkevných funkciách. Okrem toho sa členovia seniorálneho presbyterstva zaoberalo vybavovaním žiadostí, ktoré dostali z cirkevných zborov.

Edita Škodová | 10.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart