Nová etapa v živote CZ

Vyzdobený evanjelický kostol v Moravskom Lieskovom sa v sobotu 20. septembra stal miestom inštalácie zborového farára Mgr. Petra Macu. Stal sa 24. farárom v cirkevnom zbore, pričom bol inštalovaný do svojho prvého zboru.

Svedkami slávnostnej chvíle boli nielen domáci veriaci, ale v tento významný deň prišli pozdraviť svojho rodáka i veriaci zo Senice. Domáci spevokol a spevokol z Piešťan zvýraznili výnimočnú udalosť a dodali jej nevšednú atmosféru. Slávnostný akt inštalácie, na ktorej sa zúčastnilo 11 farárov a zástupcovia cirkevných zborov z piatich seniorátov, vykonala seniorka Považského seniorátu Mgr. Eva Juríková. Bratovi farárovi odovzdala chrámový kľúč, svätú Bibliu, sviatostné nádoby, chrámovú Agendu a kamžu. Inštalačný príhovor predniesla na základe textu 1 K 3, 5 – 7. Zdôraznila v ňom význam služby farára v zbore, jeho kontinuitu a vzájomnú spätosť minulosti s aktuálnymi potrebami súčasnosti. Každý kňaz môže budovať, duchovne stavať len na tých základoch, ktoré prijal od svojich predchodcov na Božej stavbe. Zároveň sám tvorí posolstvo viery pre budúce pokolenia.
Kázňou slova Božieho poslúžil prítomným biskup Západného dištriktu ECAV Mgr. Milan Krivda a obsahom zvestovania sa stal Mt 7, 24 – 27. Slovami obsiahnutými v texte dôstojný pán biskup sprítomnil nadchádzajúce náročné úlohy, ktoré stoja pred cirkevným zborom v Moravskom Lieskovom. Popri nákladnej rekonštrukcii budovy farského úradu netreba zabúdať predovšetkým na duchovné napredovanie – duchovnú stavbu. Je nutné myslieť na základ celej tejto stavby, ktorým je výhradne Pán Ježiš Kristus. On je ten, ktorý požehnáva, ktorý dáva duchovnej stavbe aj rast.
Farárovi P. Macovi sa ako prvý prihovoril senior Myjavského seniorátu Mgr. Juraj Šefčík, ktorý si zaspomínal na prvé stretnutie s ním, vtedy ešte stredoškolákom, i na ďalšie roky spolupráce v Senici. Poprial mu hojnosť Božieho požehnania v neľahkej práci byť pre zverených ľudí poslom Božieho slova. Predchodca v kňazskej službe Mgr. Michal Masár, ktorý bol moravskolieskovským farárom 38 rokov, spomenul, že v čase jeho nástupu sa začal rekonštruovať kostol a teraz sa začína s prestavbou budovy farského úradu. Svojmu nástupcovi zaželal, aby mu Pán Boh pomáhal zodpovedne pristupovať v službe v každej oblasti, kde treba vydávať svedectvo.
Spolužiak zo štúdií, dnes farár v Pukanci Mgr. Vladimír Kunovský, poukázal na potrebu každodenného dialógu v záujme dobrého spolunažívania, čo vytvára dobrý základ pre všetky tvorivé činy. Vyjadril želanie, aby ich v kňazskej službe Petra Macu bolo čo najviac a prinášali moravskolieskovským evanjelikom nevyčerpateľné zdroje duchovného poznania.
Novoinštalovanému farárovi sa dojímavo prihovorili i zástupcovia cirkevného zboru, kde bol predtým duchovným pastierom. Bratovi farárovi na novom pôsobisku zaželali veľa síl, trpezlivosti a radosti v službe zvestovania slova Božieho a poďakovali mu za všetko, čo urobil pre ich cirkevný zbor. Starosta Moravského Lieskového Ing. Ľubomír Miklánek tlmočil presvedčenie, že vzťahy medzi obcou a evanjelickou cirkvou budú veľmi dobré a budú prispievať k prosperite obce.
Po prečítaní pozdravných listov generálneho biskupa ECAV na Slovensku Mgr. Miloša Klátika, PhD., a primátora mesta Senica RNDr. Ľubomíra Parízka sa P. Macovi i všetkým prítomným prihovoril farár z Piešťan Mgr. Branislav Dolinský, rodák z Moravského Lieskového. Vyjadril nádej, že nový farár bude duchovný rozkvet zboru stavať na bohatých tradíciách a čerpať z duchovného odkazu predkov.
Na záver zborový dozorca Ing. Martin Miklánek poďakoval za účasť na slávnosti inštalácie všetkým hosťom a vyslovil nádej, že sa spoločným úsilím podarí v cirkevnom zbore vykonať Božie dielo, ktoré bude príkladom.
Inštalovaný farár Peter Maca poďakoval cirkevníkom za dôveru prejavenú vo voľbách, svojej rodine za výchovu a podporu. Takisto si s vďakou spomenul i na farára Mgr. Jána Lacka, ktorý ho krstil a konfirmoval v Senici, kde duchovne vyrastal. Zdôraznil, že chce nadviazať na bohaté tradície moravskolieskovského zboru, svojich predchodcov, ktorí chceli niečo dobré zanechať a zasiať.
Príchodom P. Macu sa začína nová etapa v živote cirkevného zboru, ktorej cieľom je prehlbovať u mladých ľudí vzťah k viere a pritiahnuť ich k budovaniu spoločenstva evanjelickej cirkvi a. v.

foto R. Pavlík

Viera Macová-Barošková | 1.10.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart