Nová tradícia evanjelikov v Beckove

Cirkevníci z Beckova a Kálnice pripravili požehnané stretnutie so vzácnymi hosťami, ktorí do nášho Cirkevného zboru ECAV Beckov zavítali pri príležitosti 1. stretnutia presbyterov, spolupracovníkov a priaznivcov cirkevno-zborového života v sobotu 2. apríla 2011.

Náš cirkevný zbor sa podujal pripraviť v spolupráci s CZ ECAV Trenčianske Stankovce a Bzince pod Javorinou stretnutie, ktorého cieľom je vzájomne sa povzbudiť na ceste viery v nášho Pána Ježiša Krista pre službu, ktorú vykonávame v cirkevných zboroch. Pozvali sme aj ďalších presbyterov z cirkevných zborov Považského seniorátu.

Úvod stretnutia patril Božiemu slovu, ktoré prečítala domáca sestra farárka Monika Cipciarová z Mt 4, 18 – 20. Potom privítala hostí i domácich viery a prednášajúcich: brata farára Miroslava Hvožďaru, zborového farára v CZ ECAV Vrbovce, a Ľubomíra Ďuračku, zborového farára v CZ ECAV Nové Mesto n/Váhom. Brat farár Hvožďara nám vo svojej prednáške pútavým spôsobom priblížil tri stránky zborového pracovníka a potom odkrývanie chariziem, ktorými nás obdaril Pán Boh. V druhej prednáške nás brat farár Ďuračka voviedol do budovania spoločenstva cirkevného zboru podľa biblických zásad prvotnej kresťanskej cirkvi. Na záver sa pomodlili sestry farárky Iveta Rubaninská a Jarmila Petrulová. Po skončení sme sa mohli občerstviť v zborovej miestnosti.

Rozchádzali sme sa s dobrým pocitom, že sme príjemne a hodnotne strávili sobotňajšie popoludnie, lebo sme si odnášali aj slovo napomenutia, ale aj dobrý dojem, inšpiráciu a veľa požehnania. Ostatní budú mať príležitosť nabudúce, ak dá Pán Boh život, zdravie a silu.

Foto: Miroslav Cipciar

Monika Cipciarová, zborová farárka | 6.4.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart