Novoročné stretnutie evanjelikov Zvolenského seniorátu

V nedeľné odpoludnie, 20. januára 2008, sa v evanjelickom a. v. chráme Božom vo Zvolenskej Slatine zišiel početný zástup evanjelikov všetkých vekových kategórií, ktorí prijali pozvanie predsedníctva Zvolenského seniorátu na novoročné stretnutie.

Krásnym, básnicky ozdobeným privítaním, všetkých prítomných do slávnostnej atmosféry novoročného stretnutia uviedla sestra dozorkyňa zvolenskoslatinského cirkevného zboru Zuzana Urbanová. Po úvodnej liturgii bratov farárov Vladimíra Maka, Petra Kevického a Daniela Koštiala sa slovom Božím prihovoril brat biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda a slávnostne uviedol do funkcie seniorálneho dozorcu Zvolenského seniorátu Slavomíra Hanusku (rodáka zo Zvolenskej Slatiny), ktorý je zároveň riaditeľom Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.
Uvádzaného brata dozorcu pozdravil brat dištriktuálny dozorca Západného dištriktu ECAV Vladimír Daniš, brat senior Zvolenského seniorátu Peter Ján Soták, domáci brat farár Juraj Kevický, starosta obce Zvolenská Slatina Ján Beňo a svojho riaditeľa Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici spevom piesní pozdravil spevokol študentov a pedagógov. Pestrý program obohatili aj spevokoly cirkevných zborov zo Zvolenskej Slatiny, Radvane a Banskej Bystrice.
Keďže v tomto čase si pripomíname Rok Martina Rázusa, nechýbala ani prednáška o tomto významnom, spoločensky, kultúrne i politicky angažovanom evanjelickom farárovi, ktorú predniesol brat Pavel Martuliak, profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Brat farár Ján Čáby tlmočil pozvanie na Stretnutie kresťanov šiestich národov, ktoré sa bude konať v lete v Bratislave. Záver duchovne bohatého stretnutia umocnil spoločný spev prítomných spevokolov, ktorý dirigovala sestra Oľga Drobová, kantorka v domácom cirkevnom zbore.
Ďakujeme domácemu cirkevnému zboru, Zvolenskému seniorátu, všetkým do programu zainteresovaným, ale predovšetkým Pánu Bohu za obohacujúci duchovný zážitok novoročného stretnutia evanjelikov Zvolenského seniorátu vo Zvolenskej Slatine.

Daniel Koštial | 4.2.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart