Nový farský byt v Dolných Salibách

V rámci slávnostných slovensko-maďarských služieb Božích 5. novembra 2011 sa konala posviacka farského bytu v Dolných Salibách. Slávnostnými kazateľmi boli biskup ZD Mgr. Milan Krivda a Dr. Tamás Fabiny, biskup Severného dištriktu ECAV v Maďarsku.

Posviacku fary vykonali brat Mgr. Boris Mišina, senior Bratislavského seniorátu, a sestra konseniorka ThDr. Andrea Lukačovská. Novú stavbu požehnali aj prítomní biskupi. Na liturgii sa zúčastnili farárky a farári zo susedných zborov. Medzi pozvanými hosťami boli aj seniorálna dozorkyňa Ing. Mária Záhorcová, starosta obce Ing. Lajos Seres a jeho zástupca Ing. Richard Škúci, ako aj Igor Panyik, konateľ spoločnosti Localstav, s. r. o., ktorá realizovala značnú časť stavby.

Brat biskup Krivda vo svojej kázni poukázal na význam reformácie a fary v živote zborov. Biskup Fabiny upozornil budúcich obyvateľov fary, že tá musí byť aj domovom pre Ježiša Krista. Vyzdvihol aj význam zachovania viery a identity. Predsedníctvo zboru sa poďakovalo všetkým, ktorí stavbu podporovali finančne alebo pracovali zadarmo, dodávateľovi stavby a miestnym odborníkom za realizáciu, prítomným duchovným za službu a cirkevníkom za pomoc pri príprave občerstvenia. Zábery z udalosti budú odvysielané v štátnej maďarskej a v miestnej káblovej televízii.

Cirkevný zbor Dolné Saliby bol založený v roku 1784 a chrám bol posvätený v roku 1878. Do výmeny obyvateľstva mal tisícsedemsto členov. Prevádzkoval školu a zborový dom. Vďaka farárom, učiteľom a obetavým veriacim bol aktívny v duchovnom a v spoločenskom živote. V súčasnosti štyristočlenné spoločenstvo je síce duchovne zabezpečené, ale podobne ako ostatní zápasí s výzvami doby. Duchovný vykonáva službu v slovenskom a v maďarskom jazyku. Spoločné udalosti sú vždy dvojjazyčné. V posledných rokoch boli v zbore vykonané následné opravy: obnova pomníka obetiam prvej svetovej vojny, generálna oprava organa, oprava farárskych hrobov, výmena kotla a radiátorov na farskom úrade. Vďaka vysporiadaniu nehnuteľného majetku s obcou sa v minulom roku začala stavba farského bytu, pred zborovými budovami sa vybudoval chodník s cyklotrasou, pred kostolom bol postavený nový plot a parkovisko. Vďaka výhre v jednej súťaži bol obnovený interiér budovy školy, ktorú zbor vlastní.

Stavba nízkoenergetického domu typu bungalow sa začala v minulom roku a nový farský byt bol kolaudovaný 3. novembra 2011. Značná časť stavby bola financovaná z predaja budovy, z pomoci od farárskeho spolku z Nemecka i z vlastných zdrojov. Jej dokončenie sa podarilo realizovať vďaka pôžičke z podporovne Gustav-Adolf-Werk, finančnej pomoci od ECAV v Maďarskej a s podporou úradu štátneho tajomníka zodpovedného za cirkevné, národnostné a civilné vzťahy v Maďarskej republike. V starej budove fary cirkevný zbor plánuje zriadiť zborovú miestnosť, ktorá jej doteraz chýbala.

Olivér Nagy, zborový farár | 2.12.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart