O financovaní v cirkvi na pastorálke ZD

Dištriktuálna pastorálna konferencia ZD ECAV sa uskutočnila 18. 11. 2011 vo Zvolene v prednáškovej sále Technickej univerzity. Téma znela: Odluka financovania cirkví od štátu – hrozba, alebo príležitosť? s podtitulom Skúsenosti z prípravy transformácie financovania cirkví v Českej republike.

Všetkých prítomných bratov farárov a sestry farárky privítal brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda, ktorý mal aj úvodnú pobožnosť. Záverečnou pobožnosťou poslúžil brat generálny biskup ECAV PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Hlavný referát predniesol Mgr. Joel Ruml, synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej, ktorý vo funkcii predsedu Ekumenickej rady cirkví v Českej republike bol hlavným vyjednávačom v rokovaniach so štátom. Aktuálne informácie o situácií na Slovensku podal Ing. Dušan Vagaský, podpredseda Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkvi a náboženských spoločností pri MK SR, nominant za ERC SR a ECAV na Slovensku. Po odznení prednášky a referátu bola daná možnosť diskusie, kde sa mnohí farári pýtali na danú tému a prednášajúci sa im snažili podať adekvátne informácie.

Na konferencii doc. PhDr. Miloš Kovačka, CSc., a riaditeľ Tranoscia Mgr. Ľubomír Turčan predstavili Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorý vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Atlas pripravil kolektív 13 odborníkov z Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied a z ďalších národných inštitúcií pod vedením doc. Dagmar Kusendovej z Katedry humánnej geografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Všetci prítomní farári si mohli zobrať prednášky, pripravený Vianočný program, ako aj zakúpiť CD Koho Boh osloví, Historický atlas a ďalšie knihy z vydavateľstva Tranoscius.
Veríme, že prednášky pomohli mnohým prítomným nahliadnuť do tejto zaujímavej témy a mohli si tak urobiť aspoň čiastočne obraz o financovaní cirkví.

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD | 23.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart