O úcte k starším v Rimavskej Sobote

Predposledná nedeľa cirkevného roka nás pozýva k tomu, aby sme si uvedomili, že raz každý z nás bude stáť pred Bohom. Boží súd nikoho nemôže obísť, a preto je dobré, aby sme prehodnotili, ako žijeme. Pán Boh nás bude hodnotiť podľa našich slov, myšlienok a skutkov.

Sestra farárka Viktória Lisáková zdôraznila tieto slová vo svojej kázni. K obohateniu záverečných nedieľ cirkevného roka prispeli aj naši žiaci z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote so svojím pásmom, ktoré bolo venované úcte k starším ľuďom, nakoľko v súčasnosti veľmi absentuje slušnosť a chýbajú základné návyky slušného správania. Zdôraznili, že je potrebné úctivo sa správať ku všetkým ľuďom a túto úctu máme prejavovať aj chorým, nevládnym a trpiacim. Sme radi, že naši žiaci prispeli k osvojeniu týchto hodnôt.

„Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.“ Rim 12, 10

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 19.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart