Objavenie oltárneho nápisu v Rim. Brezove

V rámci druhej etapy reštaurovania oltára v Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove našli na jeho predele latinský nápis z roku 1762, ktorý bol do dnešných dní skrytý za drevenou doskou natretou nabielo.

Nápis znie: „In Dei Gloriam Altare hoc errexit Ecclesia Evang. R. Brezoviensis existente Inspectore Stephano Philo manu Michaelis Mezibrodsky. Anno 1762. die 14. Maij. Aedituo G. Dno Samuele Pazar.“ (Na slávu Božiu tento oltár dala postaviť Evanjelická cirkev rimavskobrezovská za úradujúceho inšpektora Stefana Phila rukou Michaela Medzibrodského. 14. mája 1762. Za dozorcu chrámu pána Samuela Pazara.)

Latinský nápis odkryl doteraz utajenú minulosť oltára. Vďaka odborným reštaurátorským prácam bolo objavené presné datovanie oltára a mená ľudí, ktorí stáli za jeho realizáciou.

Evanjelické oltáre vznikali z neskorogotických – renesančných maľovaných krídlových oltárov, ktoré mali menzu, predelu, triptych a nad stredným obrazom triptychu bola umiestnená nadstavcová časť. Od 16. storočia bol na predele zobrazovaný donátor s rodinou. Od polovice 17. storočia to bola Večera Pánova, ktorej zobrazenie sa presunulo zo strednej hlavnej oltárnej plochy na predelu. Predela zostávala len zriedkavo bez nápisov či zobrazení.

Na základe týchto faktov reštaurátori podrobili predelu na rimavskobrezovskom oltári dôkladnej sondáži. Odborné znalosti spojené s výskumom priniesli úspech v podobe objavenia uvedeného významného nápisu.

V Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove sa okrem reštaurovania barokového oltára v súčasnosti uskutočňuje aj záverečná etapa reštaurovania stredovekých nástenných malieb pod vedením Mgr. art. Miroslava Janšta. Práce sú financované Ministerstvom kultúry SR a spolufinancované cirkevným zborom. Tel. 0918 828 116

Janka Miháliková, zborová farárka | 17.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart