Odkrytie latinského nápisu

Reštaurovanie stredovekých nástenných malieb v Ev. kostole v Rimavskom Brezove sa nachádza v záverečnej etape. Práce sú financované z dotácie Ministerstva kultúry SR a spolufinancuje ich cirkevný zbor.

V roku 2011 schválila komisia MK SR pre podprogram 1.1 v programe Obnovme si svoj dom všetky štyri projekty podané cirkevným zborom. Vďaka finančnej podpore z ministerstva sa dokončí reštaurovanie fresiek a začne sa druhá etapa prác - reštaurovanie barokového oltára. Dokončí sa i výmena strešnej krytiny na Ev. kostole v Kyjaticiach a uskutoční sa reštaurátorský výskum a jeho zdokumentovanie na exteriérovej fasáde Ev. kostola v Rimavskej Bani.

V Ev. kostole v Rimavskom Brezove sa už začalo s reštaurovaním víťazného oblúka, na ktorom sa zachovali zobrazenia pravdepodobne dvoch donátorov a fragmenty stredovekej maľby. Na čele víťazného oblúka sa našiel latinský nápis mladšieho datovania. Po jeho stranách sa nachádzajú novoobjavené časti stredovekej maľby.

Cirkevný zbor sa úprimne teší z finančnej podpory ministerstva pri ochrane a zachovaní kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.

Janka Miháliková, zborová farárka | 28.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart