Opäť sa zišiel seniorálny prípravný tím Stretnutia kresťanov Bratislava 2008

Už tretie zasadnutie zástupcov seniorálnych prípravných tímov (zoznam tu) k Stretnutiu kresťanov Bratislava 2008 sa konalo na GBÚ v Bratislave 15. januára 2008, aby prerokovalo ďalšie otázky v súvislosti s pripravovaným stretnutím kresťanov šiestich národov, ktoré sa uskutoční od 27. do 29. júna 2008 v Bratislave a blízkom okolí pod heslom Spojení v Kristovi – spoločne v Európe (pozri www.ecav.sk/stretnutie).

Zástupcovia jednotlivých seniorátov sa tentoraz zaoberali predovšetkým náplňou jednotlivých programových blokov, na ktorých budú participovať veriaci z ich seniorátov. Programové bloky a ďalšie organizačné záležitosti budú spresnené na zasadnutí bratislavského prípravného tímu na budúci týždeň a doplnené na ďalšom stretnutí medzinárodného prípravného tímu, ktorý sa zíde koncom apríla 2008.

Pripomíname, že hlavnými organizátormi Stretnutia sú Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku a Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku. Medzinárodnými spoluorganizátormi sú viaceré evanjelicko-luteránske a reformované cirkvi z Nemecka, Rakúska, Česka, Poľska a Maďarska a ako hostia sú pozvané ďalšie cirkvi a jednotlivci zo Slovenska i zo zahraničia.
Súčasťou Stretnutia budú bohoslužobné stretnutia, prednášky, diskusie, koncerty, výstavy, podujatia pre deti a mladých ľudí atď. Stretnutie kresťanov nadväzuje na tradíciu medzinárodných stretnutí, ktoré sa začali uskutočňovať po páde komunistického režimu v strednej Európe.

Krátko z histórie stretnutí
Tradícia medzinárodných stretnutí evanjelických, luteránskych a reformovaných kresťanov sa začala v roku 1991 v Görlitzi. Pod heslom Minulosť a budúcnosť kresťanov sa vtedy stretli kresťania z Poľska, Nemecka a Česka.
Nasledujúce stretnutia sa uskutočnili:
1994 – Niesky: heslo Žiť vieru v rodine a zbore
1996 – Wisla: heslo Zmierenie – dar Boží a prameň nového života
1999 – Český Tešín: heslo Nasledovanie Krista – cesta nádeje; vtedy sa pripojili aj kresťania zo Slovenska
2002 – Görlitz: heslo Spolu na cestu
2005 – Praha: heslo Pozvanie k nádeji
Ďalšie informácie o pripravovanom stretnutí nájdete aj na stránkach Evanjelického posla spod Tatier.

Tlačové oddelenie GBÚ  | 18.1.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart