Oslávenkyňa v Moravskom Lieskovom

V máji 2011 sa z milosti Božej dožila 100 rokov pani Mária Ochodnická z Moravského Lieskového. Druhý júnový deň oslávenkyňu navštívili zástupcovia domáceho cirkevného zboru.

V domácnosti ich očakávala na pohľad o dve desaťročia mladšia osoba. Po privítaní oslávenkyňa prijala sviatosť Večere Pánovej, po ktorej jej domáci zborový farár P. Maca a zastupujúci dozorca D. Miko odovzdali kvety a vecný dar. Pri rozhovore ožili spomienky na neľahkú mladosť, prácu i život z úst samotnej oslávenkyne, doplnené rozprávaním dcéry i jej manžela.

Pani Ochodnická napriek svojmu veku má ešte dosť telesných síl pohybovať sa po domácnosti a v okolí svojho príbytku. Hoci sluch i zrak neslúž,i ako by si priala, dokáže komunikovať so svojimi blízkymi, ako aj vnímať svoje okolie. Svojimi rokmi prekročila tú žalmistom vyrieknutú hranicu 70 a pri dobrej sile 80 rokov. Jej neľahká životná púť bola na druhej strane naplnená láskou nielen k blízkym, ale i k svojmu Stvoriteľovi. A tu akoby pri nej platili slová žalmistove slová z iného miesta, adresované človeku, ktorý dúfa, útočisko i svoj hrad má v Pánu Bohu: „Nasýtim ho dlhým životom.“

Evanjelická cirkevný zbor v Moravskom Lieskovom vyprosuje oslávenkyni do ďalších dní i rokov života od Pána Boha veľa telesných i duševných síl. Nech jej pokračujúca životná púť je obohatením spoločných chvíľ v kruhu svojich najbližších a oslavou nášho spoločného Vykupiteľa a Spasiteľa.

Dušan Miko ml. | 10.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart