Oslávili 400 rokov Novohradského seniorátu

14. mája 2011 na pôde cirkevného zboru Dobroč, v obciach Dobroč a Mýtna, konali slávnosti 400. výročia Novohradského seniorátu. Celodenný program sa začal slávnostnými službami Božími, na ktorých slovo Božie kázal brat dištriktuálny biskup Milan Krivda.

Brat farár Ondrej Majling priblížil históriu založenia Novohradského seniorátu a s vďakou za Božiu ochranu s prosbou o ďalšie Božie sprevádzanie a požehnanie sa účastníkom prihovoril i brat senior Jaroslav Ďuriš a brat seniorálny dozorca Ján Pavlov. Vzácnou návštevou i príhovorom nás poctil brat superintendent Michael Kuhne spolu s oltárnymi bratmi Olafom Kerstenom a Matthiasom Ulrichom, ktorý boli kazateľmi na nedeľných službách Božích v Poltári, Lučenci a Dobroči.

Po slávnostných službách Božích sa veriaci presunuli pred farský úrad, kde bola odhalená pamätná tabuľa, ktorú venovala obec Dobroč.

Veľkú vďaku je potrebné vysloviť všetkým bratom a sestrám z cirkevného zboru, obecným zastupiteľstvám, bratom starostom, poľovníckym združeniam, ktorí pred popoludňajším program nasýtili 650 účastníkov týchto slávností. Ďalší program sa niesol v duchu hudby, spevu a hier. Vystúpenie zborových spevokolov, koncerty hudobných skupín, i „cesta Bibliou“ formou hier a príbehov vo farskej záhrade spojili a vo viere povzbudili veriacich Novohradského seniorátu. Program ukončila prednáška spojená s diskusiou brata farára Miroslav Hvožďaru ml. z Vrboviec, ktorý sa prihováral veriacim na tému znaky živého cirkevného zboru.

Z histórie NOS

Zákony evanjelického seniorátu v Novohrade boli zostavené už v r. 1603 a tento rok smieme považovať za rok vzniku Novohradského seniorátu. Vtedy bola vytvorená aj Novohradská fraternita, teda bratstvo evanjelických kazateľov. Na žilinskej synode v roku 1610 bol Novohradský seniorát zadelený do Breznianskej superintendencie. Po sneme, ktorý sa konal na jeseň roku 1608 v Bratislave, a ktorý vyhlásil slobodu vierovyznania, bolo potrebné seniorátne zákony doplniť v duchu záverov žilinskej synody a verejne oznámiť.

Stalo sa tak, keď prostredníctvom superintendenta Samuela Melíka už koncom apríla roku 1611 boli zákony predložené svetskej vrchnosti na schválenie. Stolica tieto zákony schválila a podľa záznamov sa ani v jednej stolici evanjelickým cirkevným zákonom nedostalo takého uznania ako práve v Novohrade. Preto 6. mája 1611 bol, už so stoličným súhlasom, zriadený evanjelický seniorát na cirkevnom zhromaždení, ktoré sa konalo v Dobroči, pod predsedníctvom superintendenta Samuela Melíka. Na čelo seniorátu bol zvolený dobročský farár Ondrej Merzenschlag.

Ivan Boženík, kaplán v Dobroči  | 16.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart