Oslavy 200. výročia narodenia Samuela Godru

„Toto je deň, ktorý učinil Hospodin a preto jasajme a radujme sa v ňom!“ týmito slovami žalmistu privítal 26. augusta 2007 domáci zborový dozorca MUDr. Ján Pavlov hostí v Ev. a. v. chráme Božom v Stredných Plachtinciach na oslavách 200. výročia narodenia kňaza a spisovateľa Samuela Godru (pozri aj tu). Privítali sme u nás veriacich z jeho rodnej obce Bohunice, ako aj hostí z cirkevného zboru Devičany. V tento vzácny deň zavítal medzi nás brat generálny dozorca Pavel Delinga s manželkou.

Zo Slovenskej národnej knižnice z Martina prišli Miloš Kovačka s manželkou a pani Helena Saktorová. V úvodnej liturgii poslúžili Anna Ľachká – farárka z Devičian, Ján Ďurov – konsenior Novohradského seniorátu, a Jaroslav Ďuriš – zborový farár a senior Novohradského seniorátu.
Slovo Božie zvestoval Ján Ľachký, farár z Drženíc. Na základe textu z Listu Židom vyzval veriacich, aby sa nepripodobňovali tomuto svetu, aby sme ako kresťania nedávali na prvé miesto v našich životoch konzum a matériu, ale aby sme sa podľa vzoru verného svedka Pánovho Samuela Godru pevne držali Božieho slova, ktoré nás má viesť cestami nášho života a priviesť do nebeskej otčiny.
Po kázni nás pozdravili deti z Devičian, vyobliekané v krojoch. Potom sa prítomným v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku prihovoril brat generálny dozorca Pavel Delinga. Vyzval všetkých k jednote, vzájomnej pomoci, znášanlivosti, obetavosti a láske k Pánu Bohu i našej evanjelickej cirkvi. Povzbudil nás, aby sme boli vernými svedkami Božími všade tam, kde sa dennodenne nachádzame. Tak pekne naplníme odkaz dnešného dňa - odkaz života a diela Samuela Godru, rodáka bohunického a farára plachtinského – odkaz života viery, lásky a nádeje.
Po skončení služieb Božích sme sa presunuli k hrobu Samuela Godru, ktorý sa nachádza v záhrade pri kostole. Tam sa po zaspievaní nábožnej piesne v podaní folklórnej skupiny Bažalička k nám prihovoril doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc., riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Matine. Veľmi pútavo nám pod stáročnými lipami priblížil život Samuela Godru, jeho dielo a pôsobenie. Pútavo nám prerozprával jeho bájku Dva pastýři, ktorá hovorí o pastierovi oviec a pastierovi Božieho stáda. Zatiaľ čo pastiera oviec jeho ovečky poslúchajú, u Božieho stáda tomu tak vždy nie je. A v tom videl aj Samuel Godra tragédiu života mnohých kresťanov. V tom je tragédia mnohých i dnes.
Úryvok z diela Odvod regrútov potom predniesli pani profesorka Mgr. Anna Kvietiková a MUDr. Slávka Ďurišová. Za spevu piesne Slovensko moje položili dievčatá v krojoch kyticu na hrob Samuela Godru. Všetci hostia boli potom pozvaní na prehliadku Regionálneho cirkevného múzea Samuela Godru, ktoré sme pred rokom slávnostne otvorili. Okrem dokumentov venovaných S. Godrovi sa v ňom nachádza etnografická expozícia s ukážkami bohato zdobeného plachtinského ľudového odevu aj zaujímavé archeologické a geologické nálezy kraja z prehistorických období.
Po krátkom občerstvení vo farskej záhrade pokračoval popoludňajší program. Postupne sa v ňom predstavili folklórna skupina Bažalička, detský folklórny spevokol z Devičian, plachtinský spevokol a spevokol hostí z Devičian. V tento deň sme však neoslavovali človeka, ale spoločne sme vzdali vďaku a chválu nášmu nebeskému Otcovi.

Zároveň vás týmto chceme pozvať do nášho múzea, ktoré sa nachádza pri kostole v Stredných Plachtinciach. V prípade záujmu nás kontaktujte cez Farský úrad ECAV Stredné Plachtince (tel. 047/488 72 02).

Godra, Samuel

(25. 8. 1807 Bohunice – 4. 5. 1873 Stredné Plachtince)

Významný evanjelický farár, básnik a prozaik. Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave a na teologickej fakulte vo Viedni. Krátko pôsobil ako učiteľ v Bratislave, neskôr ako kaplán v Radvani a od roku 1841 pôsobil až do svojej smrti ako farár v Stredných Plachtinciach.
Počas štúdií sa zúčastnil na národnom hnutí bratislavských študentov. Jeho generačnými druhmi boli Samo Chalupka, Karol Štúr, Daniel Lichard a iní, s ktorými sa podieľal v roku 1828 na založení Spoločnosti českoslovanskej v Bratislave pri tamojšom evanjelickom lýceu, ktorá sťa „požehnaná štepnica“ zrodila veľkú štúrovskú generáciu. O tom, ako túto Spoločnosť miloval, nájdeme svedectvo v jeho knižnej básnickej prvotine Muzy dcera. Založenie Spoločnosti bolo činom vskutku epochálnym. S novou silou odštartovalo nielen procesy intenzívneho slovenského samovzdelávania v slovenskej reči a literatúre medzi mladou generáciou, ale vytýčilo aj nové méty pre mladú slovenskú literárnu tvorbu.
Samuel Godra bol aj zakladajúcim členom a podporovateľom Matice slovenskej a slovenského gymnázia v Revúcej. V poézii nadviazal na tvorbu Jána Kollára, knižne vydal niekoľko zbierok básní, epigramov a bájok i prozaické dielo novelu Zlatovič. Celoživotnú tvorbu zhrnul do zbierky Petrenčok. Spolu so starším bratom Michalom patril k zástancom slovanskej vzájomnosti, boli nadšení Jánom Kollárom a osobne, spoločensky a svojou literárnou tvorbou prispeli k národnému povzneseniu slovenského národa.

Jaroslav Ďuriš | 13.9.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart