Pamätná tabuľa Jánovi Paulovovi

21. nedeľu po Sv. Trojici sa v Ev. a. v. chráme Božom v Šamudovciach – dcérocirkvi CZ ECAV Pozdišovce – konali služby Božie pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu a odhalenia pamätnej tabule rodákovi – ev. a. v. farárovi Jánovi Paulovovi.

Slávnosť bola pripravená v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Za KPVS sa zúčastnili predseda Dr. h. c. Antonom Srholcom, podpredseda JUDr. Jozef Baník, predsedovia a členovia oblastných centier KPVS. Medzi zúčastnenými boli zástupcovia gréckokatolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi, bratia farári Marek Semko z Trebišova, Slavomír Gallo z Vranova nad Topľou a Ján Meňky z Michaloviec.
Slávnostným kazateľom bol brat emeritný biskup Ján Midriak, ktorý na základe textu zo Skutkov apoštolov z 5. kapitoly pripodobnil život svojho spolužiaka a dobrého priateľa „Janka“ k životu apoštolov v prvotnej cirkvi, ktorým bolo zakázané učiť v chráme a po domoch a zvestovať evanjelium Ježiša Krista.
Referát od doc. ThDr. Andreja Hajduka nás vtiahol do obdobia prenasledovania kňazov. Brat docent pútavo vykreslil charakteristiku doby, ktorú jemne kontúroval osobnými spomienkami.
To všetko bolo umocnené aj svedectvom Zuzany Antalovej, manželky prenasledovaného emeritného biskupa Jána Antala, ktorá sa na slávnosti zúčastnila spolu s rodinou po bratovi farárovi Velebnom. Ján Paulov patril medzi štyroch gemerských farárov, ktorí boli odsúdení vo vykonštruovanom politickom procese KVAP (K - Kasanický; V - Velebný; A - Antal; P – Paulov).
Za KPVS sa prihovorili Anton Srholec a Rudolf Dobiáš.
Služby Božie obohatil krátky program detí a piesne zborového spevokolu.
Pri odhalení pamätnej tabule, ktorá je umiestnená na vonkajšej stene kostola, mal príhovor za KPVS Jozef Baník a zborový farár Ľubomír Kordoš.
Manželka zosnulého Jána Paulova v mene celej rodiny vyjadrila poďakovanie a slovom Žalmu 115,1 vyznala: „Nie nám, ó, Hospodine, nie nám, lež menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“
Položením kvetov, zdôraznením prinášania obetí pre Kristovu cirkev a zaspievaním piesne od K. Kuzmányho „Kto za pravdu horí“ sa slávnosť v Šamudovciach skončila. Veríme, že všetkým zúčastnením priniesla požehnanie a povzbudenie k novej horlivosti, obetavosti s napomenutím aj do dnešnej doby: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“ (Sk 5, 29)

„Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste nielen verili v Neho, ale aj trpeli pre Neho.“ F 1, 29 Foto: Peter Sandtner

Lýdia Kordošová, zborová farárka | 29.10.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart