Pamiatka Jurkovičovcom v Modre-Kráľovej

V nedeľu 2. novembra v deň Pamiatky posvätenia kostola Cirkevný zbor ECAV Modra-Kráľová prežíval zvlášť sviatočný deň.

Predpoludním sa uskutočnila posviacka obnovenej veže, ktorú poškodila víchrica, a popoludní pietna spomienka na miestnom cintoríne, na ktorú nadviazal vzdelávací seminár z príležitosti zavŕšenia umeleckej reštaurácie náhrobných kameňov osobností cirkvi v Modre-Kráľovej.

Posviacka zrekonštruovanej veže sa konala na službách Božích so spoveďou a s Večerou Pánovou. Na začiatku sa prihovoril zborový dozorca Jozef Steinhübel. Prítomných privítali aj deti z Detskej besiedky spevom a kvetmi. Slovo Božie zvestoval emeritný biskup Ivan Osuský. Spovedný príhovor pred Večerou Pánovou predniesla Andrea Lukačovská, konseniorka Bratislavského seniorátu. Akt posviacky vykonala Eva Juríková, seniorka Považského seniorátu. Liturgoval aj Marián Čop, farár v Modre. Služby Božie prizdobili spevom piesní: mládež, spevokol a sólistka Veronika Holzmannová.

Príhovor predniesla aj domáca zborová farárka, ktorá oboznámila prítomných s históriou opravy veže a poďakovala sa domácim bratom a sestrám, cirkevným zborom a firmám, všetkým, ktorí sa na oprave akýmkoľvek spôsobom podieľali. Zdôraznila, že oprava veže bola duchovnou školou, počas ktorej sa členovia cirkevného zboru učili spoliehať na Pána Boha a na Jeho sľuby, pretože škoda na veži bola nepredvídaná a cirkevný zbor na začiatku nemal potrebné finančné prostriedky na jej opravu. Opravu sa podarilo zrealizovať aj vďaka finančnej podpore z Nemecka v rámci projektu Hoffnung für Osteuropa a najmä vďaka povestnej obetavosti domácich veriacich.

Na službách Božích sa prihovorili predsedníctva tých cirkevných zborov – v Lubine, v Sládkovičove a v Modre, ktoré opravu kráľovskej veže finančne podporili. Po službách Božích sa Viola Prídalová poďakovala zborovej farárke i jej manželovi Erichovi za úsilie vynaložené v službe v cirkevnom zbore aj pri opravách. Ako prejav vďačnosti im cirkevný zbor odovzdal orginálny dar – ručne zhotovené vyšívané modransko-kráľovské kroje.

Okrem opravy veže, na ktorej sa demontoval a zlikvidoval zdraviu škodlivý azbestový obklad a plechová krytina sa vymenila za medenú, cirkevný zbor dal umelecky zreštaurovať aj náhrobné kamene cirkevných dejateľov na miestnom cintoríne.

Medzi nimi si pozornosť zasluhuje najmä náhrobný kameň Vladimírovi Jurkovičovi, farárovi-seniorovi na Kráľovej, ktorý navrhol jeho brat, zakladateľ modernej architektúry Dušan Jurkovič. Náhrobný kameň je z travertínu a je na ňom vyobrazený kalich a kríž. Toto umelecké dielo bolo posledným architektonickým dielom Dušana Jurkoviča, ktorého realizácie sa sám architekt dožil a zúčastnil sa jeho odhalenia 12. októbra 1947 krátko pred svojou smrťou.

Na pietnej spomienke na miestnom cintoríne sa prihovorila zborová farárka v Modre-Kráľovej ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., zástupca mesta Modry Marta Dugovičová, zástupca Spolku architektov Slovenska Ing. arch. Ivan Jamnický a prof. Miloš Jurkovič za potomkov z rodiny Jurkovičovej, z ktorých viacerí prijali pozvanie na spomienkovú udalosť. Prítomní zaspievali pieseň „Vzbuď ducha dávnych svedkov, Pane“ a na hroby sa položili vence. Veronika Juranová predniesla príležitostnú báseň a spevokol pod vedením Michala Makovníka zaspieval pieseň „Kto za pravdu horí“.

Pri príležitosti 140. výročia nedožitých narodenín architekta Dušana Jurkoviča a 65. výročia úmrtia Vladimíra Jurkoviča sa uskutočnil aj vzdelávací seminár o obidvoch bratoch Jurkovičovcoch v bývalej evanjelickej škole vedľa fary. V budove, ktorá momentálne nie je využívaná a ktorú dal Vladimír Jurkovič prestavať v r. 1934 na školu s kultúrnou sieňou, cirkevný zbor pravidelne organizuje vzdelávacie a kultúrne podujatia spojené s besedami pre všetkých obyvateľov obce a aj týmto spôsobom si plní misijné poslanie: byť soľou zeme a svetlom sveta.

Na vzdelávacom seminári o bratoch Jurkovičovcoch zborová farárka privítala prítomných a priblížila životnú cestu kňaza Vladimíra Jurkoviča. Viceprezident Spolku architektov Slovenska (SAS) prof. Ing. arch. akad. arch. Ján Bahna oboznámil prítomných, akým spôsobom dodnes ožíva spomienka na architekta Dušana Jurkoviča aj prostredníctvom činnosti Spolku. Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc. zasa poskytla slovom aj obrazom podrobný prierez Jurkovičovou celoživotnou architektonickou tvorbou, ktorá si zasluhuje obdiv čo sa týka jej počtu ako aj umeleckého prevedenia. Ing. arch. Ivan Jamnický predstavil Jurkovičove práce v Modre, stavby, ktoré navrhol a o ktorých mnohí prítomní ani nemali potuchy, že ich pôvodcom je práve slávny architekt. Bodkou za vzdelávacím seminárom bol poeticky ladený referát prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, ktorý poukázal na duchovný rozmer Jurkovičovej umeleckej tvorby, ktorá vychádzala z evanjelických koreňov.

Evanjelický cirkevný zbor v Modre-Kráľovej sa systematicky zaujíma o históriu predkov prostredníctvom tak stavebných, ako aj vzdelávacích projektov, ktoré sa usiluje realizovať v spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami a s mestom. Týmito aktivitami sa zároveň pripravujeme na budúcoročné 400. výročie založenia obce Kráľová. Ďakujeme Pánu Bohu za inšpiráciu a za silu zachovávať a tiež prezentovať materiálne a duchovné dedičstvo našich evanjelických predkov súčasným aj nastupujúcim generáciám.

Sidonia Horňanová | 19.11.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart