Pamiatka posvätenia chrámu v Lade

16. september 2012 bol pre veriacich Cirkevného zboru ECAV Nemcovce, zvlášť pre evanjelikov z Lady, výnimočným dňom. Pripomenuli sme si 20. výročie posvätenia nášho chrámu Božieho v 13. nedeľu po Svätej Trojici, 13. septembra 1992.

Ako povedal domáci brat farár Ján Gdovin, niektorí poverčiví ľudia sa boja čísla 13, no pre nás to bol deň, ktorý bol radostným a krásnym napriek všetkým prekážkam, ktoré bránili náš rozostavaný chrám dokončiť. Trvalo dlhých 23 rokov, kým sa podarilo z Božej milosti dokončiť rozostavanú stavbu a namiesto režimom prikázaného domu smútku sa predsa len veriaci z Lady dočkali posvätenia svojho chrámu. Vtedy sme ešte ako konfirmandi kráčali cestou k nášmu chrámu a sprevádzali sme v slávnostnom sprievode brata generálneho biskupa Pavla Uhorskaia, ktorý tento náš chrám posvätil. Seniorom ŠZS bol v tom čase Ján Midriak, neskorší biskup VD.

Všetky tieto spomienky sa vynorili, keď sme po 20 rokoch, už ako farári (nie konfirmandi) – rodáci z Lady (Martina Gdovinová, Marián Kaňuch, Janka Maťová, Jana Velebírová-Hudáková), kráčali spoločne s domácim bratom farárom Jánom Gdovinom k oltáru. Samozrejme, nechýbal ani emeritný biskup VD Ján Midriak, ktorý ako slávnostný kazateľ zvestoval Božie slovo na základe 2Mo 17, 8 – 12. Veľmi jasne a oslovujúco sa k nám hovorila propozícia kázne: „Do výšin sa dívať máme v tomto 20-ročnom chráme. Držať sa viery základu, a to až k slnka západu.“ Dívať sa do výšin, nielen na zem, na pozemské starosti, to je podstatou našej viery a povzbudením. Pretože náš nebeský Otec nás chce posilniť vo viere a túži nám pomáhať aj v ďalších rokoch kráčať za Ním. Aby náš chrám bol aj naďalej plný veriacich ľudí, ktorí v ňom budú chváliť Pána Boha a stretávať sa spoločne k oslave, spevu, modlitbám, k počúvaniu Božieho slova.

Z chrámu Božieho sme odchádzali plní vďačnosti, radosti a prijatého požehnania z úst kazateľa slova Božieho, liturgov, ako aj všetkých prítomných, ktorí prišli osláviť 20. narodeniny nášho kostola. Nech je výzvou pre nás všetkých zostať vernými svojmu Pánovi v časoch dobrých aj v časoch zlých, keď okolnosti, politická situácia či tí, ktorí vládnu, nie sú naklonení viere, potrebám veriacich ľudí či cirkvi samotnej. Náš bývalý brat farár Tomáš Semko sa kvôli stavbe kostola často dostal do zložitých situácií a veľa riskoval. No jeho vernosť Pán Boh požehnal a náš chrám stojí aj vďaka jeho vytrvalosti, ako aj vytrvalosti veriacich v Lade už 20 rokov.

Vďaka Pánu Bohu za to, že každý, kto sa pozrie na náš kostol, môže vidieť aj tento smutný kus histórie, no zároveň Božiu moc, ktorá je mocnejšia ako ľudská zloba, nevera či neprajnosť. Soli Deo gloria!

Janka Maťová, Gem. Poloma, gem.poloma@ecav.sk | 26.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart