Pamiatka posvätenia ev. kostola v Očovej

23. nedeľa po Sv. Trojici bola pre členov CZ Očová významná z dvoch dôvodov: 224. výročie posvätenia chrámu Božieho a stretnutie konfirmandov po 50 rokoch - tzv. zlatá konfirmácia, na ktorú prijalo pozvanie 17 bratov a sestier.

Zvesť slova Božieho bola založená na Zach 6, 15 a 7, 9 - 14 a veriaci v nej boli povzbudení k tomu, aby radi prichádzali do chrámu Božieho, kde sa zvestuje slovo Božie. Ono má moc človeka formovať, pôsobiť v nás vnútornú zmenu. Preto by sme si nemali srdcia zatvrdiť pred počúvaním Božieho slova, ale ho poslúchať a podľa neho žiť. To, že je nám zvestované slovo Hospodinovo - to, že k nám Pán Boh hovorí, je prejavom Božej milosti. Slovo Božie nás však upozorňuje aj na prichádzajúci súd, preto by sme mali správne využívať čas nášho života a byť vždy pripravení predstúpiť pred Sudcu živých i mŕtvych.

Po zvesti slova Božieho a speve piesni nasledoval príhovor sestry farárky Ireny Paľovovej a vyznanie viery „zlatých konfirmandov“. Prítomných pozdravil aj zborový spevokol pod vedením Mgr. Mareka Hanusku. Prihovoril sa i zástupca zborového dozorcu Ján Pivoluska a za zlatých konfirmandov Ing. Ondrej Holík.

Zlatí konfirmandi dostali osobné požehnanie a rozpomienku na túto slávnosť a, samozrejme, spoločne, tak ako pred 50 rokmi, pristúpili k Večeri Pánovej. K nej prijali pozvanie aj ostatní členovia nášho cirkevného zboru. Slávnosť v chráme Božom všetci prítomní ukončili spevom piesne Hrad prepevný.

Po skončení slávnostných služieb Božích nasledovalo pohostenie v zborovej sieni, kde sa mohli „zlatí konfirmandi“ porozprávať o tom, ako prebiehal ich život po konfirmácii až doteraz. Poprezerali si staré fotografie z konfirmácie a dostali na pamiatku knihy. Na záver spoločne zaspievali pieseň Smieť žiť pre Krista a rozišli sa do svojich domovov.

Naša vďaka za tento krásny deň patrí predovšetkým Pánu Bohu i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tejto slávnosti.

Irena Paľovová, námestná farárka  | 25.11.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart