Pastorálna návšteva v Krpeľanoch

14. júna 2009 navštívil brat generálny biskup Miloš Klátik Cirkevný zbor ECAV Krpeľany v Turčianskom senioráte.

V najmladšom cirkevnom zbore ECAV na Slovensku (bol vytvorený 1. 1. 2008) brata generálneho biskupa privítali brat zborový farár Pavel Tomka a zborová dozorkyňa Anna Špirková. Na službách Božích, ktoré sa konali v Dome smútku, lebo chrám je vo výstavbe, brat biskup zvestoval slovo Božie na text z Evanjelia podľa Lukáša 16, 19 – 31. Jeho zvesť bola povzbudením pre veriacich zboru vytrvať vo viere v Pána Ježiša Krista aj vo chvíľach utrpenia a ťažkostí a nezabúdať na pomoc núdznym. Hudobne sprevádzal služby Božie komorný orchester pod vedením Ing. D. Tumu a vystúpil aj zborový spevokol.

Po službách Božích nasledoval rozhovor brata generálneho biskupa s členmi cirkevného zboru a obhliadka stavby kostola. V rozhovore s presbytermi ich potom informoval aj o možnostiach finančnej pomoci pri dokončení kostola.

Pavel Tomka, zborový farár | 8.7.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart