Plač i úsmev na duši v Mor. Lieskovom

75. výročie úmrtia Martina Rázusa si pripomenuli aj evanjelici v Moravskom Lieskovom v 9. nedeľu po Svätej Trojici 5. augusta 2012. Zvesťou slova Božieho, ako i popoludňajšou prednáškou poslúžil ThDr. Ivan Tóth.

Zhromaždených veriacich na spomienkových službách Božích privítal zborový dozorca Dušan Miko. Slávnostný kazateľ ThDr. Ivan Tóth vo svojej kázni založenej na L 19, 41 − 48 zdôraznil paralelu medzi plačom Pána Ježiša Krista nad nekajúcim Jeruzalemom, mnohými dôvodmi na plač v živote Martina Rázusa, ale i v našich vlastných životoch. „Ruku na srdce, brat môj, sestra moja: Neplače Pán Ježiš aj nad nami, že v tých našich medziľudských vzťahoch často zabúdame na pravidlo lásky a trpezlivosti...?“ Kazateľ vyzdvihol aj skutočnosť, že my všetci máme veľkú príležitosť budovať osobný, rodinný, cirkevný, spoločenský život plný krásy a požehnania, akú okrem vyznávačov Ježiša Krista nemá na svete nikto iný.

Po vystúpení členov krojovanej skupiny Kasanka a recitátoriek s ukážkami tvorby Martina Rázusa sa veriacim prihovoril Dušan Miko, ktorý ich oboznámil so základnými životopisnými údajmi M. Rázusa, ako aj konkrétnymi spojitosťami s Moravským Lieskovým a jeho životným dielom, ako aj kňazskou činnosťou v tomto regióne. Ako sa vyznal, „Martin Rázus bude a natrvalo zostane v každom vďačnom srdci, ktoré si s láskou, úctou a vďakou spomenie na jeho prácu a jeho dielo, ktoré napomína, poučuje, stále oslovuje, ale i potešuje. A keď sa usmieva duša človeka, svet je najkrajší“.

V popoludňajších hodinách zorganizovalo vedenie cirkevného zboru v spolupráci s oltárnym krúžkom žien prednášku ThDr. Ivana Tótha na tému „Martin Rázus“. Prednášateľ svoju prednášku nepoňal zvyčajným spôsobom – formou výkladu ako na hodine slovenskej literatúry v škole. Bola to skôr analýza života a osobnosti Martina Rázusa, predovšetkým jeho viery v Pána Boha, a to na základe mnohých citátov z autorovej tvorby i dobovej tlače. Dotkol sa tak viacerých cirkevných, národných i politických tém, ktoré sú svojou podstatou nadčasové, všetko však v intenciách slov apoštola Pavla: „... lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného“. (1K2, 2)

Foto: Viera Macová

Peter Maca, zborový farár | 8.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart