POĎAKOVANIE ZA OBNOVU EDS

V Bratislave sa 19. septembra 2010 uskutočnili slávnostné služby Božie k ukončeniu rekonštrukčných prác pripravovaného domova dôchodcov v Ev. dome starostlivosti (EDS). Zvesťou Božieho slova poslúžil biskup VD ECAV Slavomír Sabol.

Pôvodne služby Božie boli naplánované na nádvorie EDS, ale vzhľadom na jesenné počasie sa konali vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici.

Zvesťou Božieho slova, ktoré bolo aj pozvaním k spovedi a Večeri Pánovej, poslúžil na text J 5, 1 – 9 biskup VD ECAV Slavomír Sabol. Liturgovali senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina a zborový farár Martin Šefranko. Na službách Božích sa zúčastnili viacerí hostia, či už z GBÚ, EBF UK, Bratislavského seniorátu, Ev. diakonie, alebo susedného zboru v Petržalke.

V kázni brata biskupa Sabola odznelo: „Je známe, že bratislavský zbor má mnoho budov. Majetok môže byť požehnaním i zlorečením. Požehnaním sa stáva, ak slúži ľuďom. Je dobré, keď nezabúdame na odkaz predkov, ktorí pre takúto službu zriadili aj EDS. Služba, ktorú zbor hodlá konať v obnovených priestoroch EDS, bude iba vtedy svätou, ak bude vyjadrením vzťahu k Bohu. V biblickej Betezde – v Dome milosti (J 5, 2 a 7) sa namiesto milosti presadzoval egoizmus. V pripravovanom domove dôchodcov musia ľudia zažiť niečo iné – mali by tam zažívať Boží dotyk aj v jeseni života. Vtedy bude domov dôchodcov Betezdou – Domom milosti. Aby sa tak stalo, človek v ňom nesmie zostať opustený, cítiť to, čo chorý muž z evanjelia, keď vyznal: Pane, nemám nikoho. Viacerí ľudia s ním boli v Betezde už dlhšie, no nik oň neprejavil záujem. Počas 38 rokov nebolo nikoho, kto by mu podal pomocnú ruku. A tak aj tam, v Betezde – Dome milosti, kde by človek očakával svetlo, zažíval tmu egoizmu, temnotu samoty. V súčasnom trende je samota čímsi samozrejmým, ale do Božieho kráľovstva nepatrí. Domov dôchodcov sa stane Betezdou vtedy, keď sa v ňom človek bude stretávať s Kristom, ak v domove budú ľudia, ktorí budú mať otvorené oči a uši pre bolesti a trápenia tých, ktorí do EDS prídu. Keď je tvár smutná a tečú po nej slzy, nemá to tak byť. Veď aj človek, ktorý už nemôže podať výko,n je vzácny, lebo v šedinách dozrel ako klas, ktorý sa skláňa. Telo už nevládze udržať, ale je plný skúseností života (Ž 71, 18). V J 5 človek – zrejme v závere života – mohol stretnúť Spasiteľa. O to je potrebné dbať aj v budúcom domove v EDS – aby bol Domom milosti, kde ľudia nájdu Spasiteľa. V Betezde si človek uvedomoval chorobu svojho tela. Tu, v chráme, v blízkosti Božej, si uvedomujeme choroby svojej duše. Ide o to, aby sme vo Večeri Pánovej nezažili iba obrad, ale Boží dotyk zhora a odchádzali sme cestou radosti.“

Večeru Pánovu chrámovému zhromaždeniu spolu s bratom biskupom S. Sabolom prislúžili senior B. Mišina, farár Ľ. Muntág a kaplán M. Balko. Spieval domáci zborový spevokol pod vedením Viery Jägerovej a mládežnícka skupina po vedením M. Ölveckej. Pozdravy predniesli M. Šefranko a B. Mišina. M. Šefranko prirovnal obnovu zdevastovaných priestorov EDS k boju s obrom. Ešte donedávna mnohí neverili, že zbor si s takýmto „obrom“ bez zahraničného investora neporadí. A hoci sa ešte nespúšťa prevádzka domova, „noc je na ústupe a deň sa priblížil – otvorenie domova dôchodcov je opäť o poriadny krok bližšie. To je dôvod na radosť a vďaku Hospodinovi". B. Mišina povedal, že tam, kde Pán Boh začne budovať chrám, diabol si vedľa postaví kaplnku. Tak to bolo aj pri obnove EDS. Avšak i vďaka Božej pomoci a úsiliu dozorcu Ing. Karola Pavlů je budova EDS, ktorú predtým devastovali bezdomovci, obnovená.

Po službách Božích sa v EDS konalo otvorenie výstavy prof. Janky Krivošovej Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010, ktorá bola prvý raz inštalovaná v Žiline v rámci osláv 400. výročia Žilinskej synody. Výstava bude prístupná verejnosti v pracovných dňoch od 27. 9. do 26. 10. od 14.00 – 20.00 hod. v EDS (budova C, prízemie, č. dverí 1).

Uskutočnila sa aj prehliadka obnovených priestorov budúceho domova dôchodcov v EDS na Partizánskej 2. Týždeň otvorených dverí, počas ktorého si bude možné v EDS pozrieť priestory chystaného domova dôchodcov, bude od 27. 9. do 3. 10. 2010. Milým príspevkom k atmosfére slávnostného dňa bolo pohostenie, ktoré po službách Božích pripravil Martin Kamenský a klub absolventov Ev. lýcea v Kafe Scherz, sídliacom v EDS.

Fotografie: Ing. Ondrej Pindroch

Martin Šefranko, zborový farár | 22.9.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart