Podpredseda vlády SR a biskup VD ECAV navštívili Evanjelický dom starostlivosti

Evanjelický dom starostlivosti (EDS)v Bratislave 28. 4. 2010 navštívil podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič a krátko hovoril aj s bratom biskupom VD ECAV Slavomírom Sabolom.

Pán podpredseda vlády si so záujmom si prezrel už dokončené priestory budúceho domova dôchodcov i tie jeho časti, v ktorých ešte prebieha rekonštrukcia. Vyslovil uznanie a radosť z revitalizácie EDS. Budova EDS mu je blízka, nakoľko sa v nej narodil.
Pán podpredseda vlády sa stretol so zástupcami cirkevného zboru a odpovedal na ich otázky. Dotkol sa tém ako veková hranica odchodu do dôchodku, cirkevné školstvo, porovnanie výdavkov štátu na študentov, dôchodcov a väznené osoby. Z uvedených skupín vynaloží štát najviac na väznených, čo podľa podpredsedu vlády nie je zdravý stav. Rozhovor sa týkal aj sociálnej práce cirkvi. D. Čaplovič konštatoval, že cirkev robí mnohokrát sociálnu prácu lepšie ako štátom na to poverené organizácie.
Vicepremiér Čaplovič zablahoželal Ing. Karolovi Pavlů k znovuzvoleniu do funkcie zborového dozorcu. Prisľúbil účasť na slávnosti plánovanej na 19. septembra 2010, keď bude domov dôchodcov odovzdaný po stavebnej stránke.

Pán podpredseda vlády sa v EDS krátko stretol aj s bratom biskupom VD ECAV Slavomírom Sabolom, s ktorým hovoril o možnosti prinavrátenia Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove našej cirkvi.
Brat biskup Sabol sa oboznámil s priebehom rekonštrukčných prác v EDS a vyjadril potešenie z napredovania obnovy tohto významného objektu. Predsedníctvo bratislavského cirkevného zboru pozvalo biskupa VD za kazateľa na slávnosť odovzdania domova dôchodcov 19. 9. 2010.

Foto: Ing. Michal Pindroch

Martin Šefranko, zborový farár | 5.5.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart