Poprad má druhého farára

V nedeľu 23. septembra 2012 prijal na službách Božích v Evanjelickom kostole v Poprade požehnanie Michal Findra, ktorý od 15. augusta v cirkevnom zbore pôsobí ako farár na kaplánskom mieste.

Za základ kázne si Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV, vybral biblický text o bohatom lovení rýb (L 5, 1 – 11), nakoľko je mesto Poprad širokým misijným poľom. Mnohí evanjelici žijúci v anonymite na sídliskách sa síce pri sčítaní ľudu k svojej cirkvi prihlásili, ale aktívne sa do života v popradskom cirkevnom zbore nezapájajú. Ďalšou formou služby Michala Findru bude okrem vyučovania náboženstva aj práca s mládežou – bohaté skúsenosti nadobudol na svojom predchádzajúcom pôsobisku ako farár pre mládež v Tatranskom senioráte a riaditeľ Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove.

Michal Findra (43) je ženatý; s manželkou Alenkou vychovávajú tri deti – Michala (12), Janka (9) a Zuzku (7).

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.sk | 26.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart