Posledná rozlúčka s JUDr. Luborom Tvarožkom

Posledná rozlúčka s JUDr. Luborom Tvarožkom, ktorý dlhé roky pôsobil na prospech našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, sa v nádeji na vzkriesenie konala 14. apríla 2008 v krematóriu v Bratislave.

S bratom Luborom Tvarožkom, ktorý zomrel vo veku 86 rokov, sa za prítomnosti pozostalej rodiny, členov a spevokolu cirkevného zboru v Bratislave-Petržalke rozlúčili generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a domáca zborová farárka Oľga Klátiková.

JUDr. Tvarožek bol jedným z najstarších členov evanjelického cirkevného zboru v Petržalke, kde dlhé roky pôsobil ako presbyter a zborový právny zástupca, a až do posledných dní svojej časnej púte sa usiloval pomáhať múdrymi radami nielen tam, ale boli prospešné aj Právnemu výboru ECAV a celej našej cirkvi.

Kázeň na pohrebe brata Tvarožka mal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý zosnulého brata presbytera Lubora Tvarožka vyzdvihol ako starostlivého otca a starého otca, ale aj horlivého cirkevného funkcionára: „Svoj dlhý život v časnosti prežil zodpovedne a naplnil ho službou zborového presbytera v CZ Petržalka, ako aj zborového právneho zástupcu. Prispel vzácnymi radami pri stavbe chrámu Božieho v Petržalke, pri zakladaní evanjelických škôl v Petržalke. V bratovi Tvarožkovi stráca Evanjelická cirkev na Slovensku jedného z najlepších znalcov cirkevného práva a právneho poradcu generálneho biskupského úradu. Budú nám chýbať jeho odborné posudky a rady.“ /.../
„Náš zosnulý brat presbyter mal v živote – od narodenia až po posledný deň svojho života v časnosti – veľa príležitostí, aby sa mohol stretávať s Ježišom. Počúval Božie slovo, prijímal sviatosť Večere Pánovej, odpustenie hriechov a milostivé Božie uistenie o svojom spasení. Denne sa rozprával na modlitbách so svojím nebeským Otcom. To, že využíval tieto možnosti, viete vy najbližší v rodine, ako aj v rodine cirkevných zborov, kde pôsobil. Ale najlepšie to vie náš Pán, ktorý pozná našu vieru, našu lásku a trpezlivosť, naše myšlienky,“ povedal generálny biskup.

Edita Škodová | 5.5.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart