Posvätenie Kostola Sv. Trojice v Krpeľanoch

19. jún 2011 sa stal významným dňom v živote cirkevného zboru v Krpeľanoch v Turčianskom senioráte. V tento deň biskup VD Mgr. Slavomír Sabol posvätil nový kostol, ktorý nesie názov Kostol Svätej Trojice.

Vo svojom príhovore zdôraznil, že kostol je miestom, ktoré má svoju váhu pre život kresťana a povzbudil všetkých prítomných, aby prichádzali na miesto, kde sa zvestuje živé Božie slovo. Slávnostnou kazateľkou bola doc. ThDr. Sidonia Horňanová, ktorá na základe slov z Iz 55, 1 - 3 povzbudila prítomných, aby čerpali zo živej vody, ktorú ponúka Pán Ježiš Kristus.

Autorom projektu je architekt O. Mrlian a tvorcom oltárneho kríža a stola M. Dzurek. Tieto časti majú pripomínať, že kostol je miestom, kde čerpáme živú vodu, ktorú nám dáva sám Pán Ježiš Kristus na základe slov Zjavenia Jánovho 22, 17. Kríž je vysoký 7,5 m a je do neho vlepované sklo, ktoré pripomína tečúcu vodu. Vyteká z miesta, kde mal Pán Ježiš hlavu, a tečie smerom k oltáru a k Biblii, a tak evokuje život v Kristovi, ktorý je sprostredkovaný zvestovaním Božieho slova a prisluhovaním sviatostí. Oltárny stôl je zo skla, a tak je pokračovaním kríža. Drevo kríža pripomína starého človeka, ktorý zomiera, ale v kríži je nový život, ktorý dáva Kristus a oslobodzuje človeka od moci hriechu, smrti a diabla. Tento život je čistý, čo dokazuje čistota skla oltárneho stola.

Domáci farár P. Tomka v informácii o histórii stavby kostola spomenul, že chrám sa staval 12 rokov, bolo preinvestovaných 341 382 € a odpracovaných 24 711 brigádnických hodín. V mene celého zboru sa poďakoval bratovi Milošovi Šparcovi a Petrovi Volnovi, ktorí viedli práce na stavbe kostola.


Na slávnosti posviacky sa zúčastnilo vzše 700 bratov a sestier nielen z Krpelian, ale aj z okolitých zborov. Medzi vzácnymi hosťami bol generálny dozorca Pavel Delinga, dištriktuálny dozora Ján Brozman, konsenior Turčianskeho seniorátu Milan Kubík, dozorca Turčianskeho seniorátu Ján Rišiaň, prednosta Obvodného úradu v Martine Ing. Peter Belica, Anna Ľachká, rodáčka z Krpelian a farárka v Devičanoch, a ďalší. Všetkým ďakujeme.

Bez pomoci Trojjediného Pána Boha a Jeho požehnania by boli márne naše namáhania i všetka práca. Preto je toto dielo postavené ku chvále Trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého. Skláňame sa pred svätosťou Všemohúceho a porúčame seba i celé toto dielo do Jeho rúk, aby Jemu, nášmu Bohu, bola vzdávaná všetka česť a sláva.

Pavel Tomka, zborový farár | 28.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart