Posviacka evanjelického kostola v Hurbanove

Druhá septembrová nedeľa bola v Hurbanove – v časti Bohatá - slávnostnejšia ako iné. Za prítomnosti dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku Milana Krivdu sa konala slávnostná posviacka nového evanjelického kostolíka.

Nielen schádzajúci sa ľudia v slávnostnom oblečení, ale aj dychová hudba a prítomnosť množstva významných hostí 13. septembra 2009 nasvedčovala, že na Fialkovej ulici sa bude diať niečo výnimočné, netradičné. Pred novým chrámom sa zišli veriaci, primátorka mesta JUDr. Margita Zemková, poslanci MsZ, ako aj ďalší pozvaní hostia, aby sa zúčastnili tejto tak dlho očakávanej udalosti.

Na úvod dištriktuálny biskup ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milan Krivda prevzal od kurátora kľúč od chrámu, ktorí veriaci aj vďaka Božej pomoci postavili. Biskup symbolicky poklepal na dvere kostolíka a požehnal dielo šikovných rúk Bohatčanov, aby sa tento dom stal požehnaním pre všetkých. Kľúč potom odovzdal súčasnému farárovi Mgr. Jánovi Magyarovi, ktorý otvoril brány chrámu a pozval prítomných na slávnostnú posviacku do kostolíka. Posväcujúcu reč, požehnanie a posvätenie vykonal biskup Krivda. Nechýbali mnohé nábožné piesne v sprievode organu či dychovej hudby, ako aj modlitby za veriacich, ktorí sa v menšej či väčšej miere podieľali na stavbe kostolíka.

Vyše 300-ročnou históriou evanjelických predkov a históriou stavby malého kostolíka v prítomných oboznámil sviatočné zhromaždenie kurátor Ľudovít Balogh. Jeho otvoreniu predchádzala rozsiahla stavba, ktorá si vyžiadala nemálo brigádnických hodín, financií, ochoty a odhodlania. V roku 1718 sa v maďarskej Eške usadilo vyše 20 slovenských rodín s priezviskom Horňák, Pavelka, Jančeku, aby sa vyhli prenasledovaniu. Boli to šikovní remeselníci, poľnohospodári. Až v roku 1781 im Tolerančný patent Jozefa II. povolil postaviť vlastný kostol, v ktorom prvým oficiálnym farárom bol Pavol Maškovič. V roku 1948 sa predkovia opäť sťahujú do svojej pôvodnej vlasti s tým, čím odchádzali pred 230 rokmi - s evanjelickou vierou a slovenskou materinskou rečou. Novým domovom sa im stáva Bohatá. Na služby Božie chodia do Svätého Petra a v r. 1951 sa veriaci stávajú súčasťou cirkevného zboru v Nesvadoch. Dlhé roky ich duchovným pastierom bol farár Ján Kucián. Veľkou túžbou Bohatčanov však bolo postaviť si vlastnú modlitebňu. Sen sa začal napĺňať na začiatku 70 -tych rokov, keď sa zakúpil pozemok a zhotovili projekty. Lenže vôľa vtedajšieho režimu nepovolila stavbu, tak sa odkúpil rodinný dom a prestaval na modlitebňu. Jej posviacka bola 24. júla 1977. Veriaci sa však myšlienky výstavby kostolíka nevzdávali. V roku 2001 sa urobili prvé kroky. Manželia Schwarczovci z Komárna vypracovali nové projekty a vykonali sa aj prvé výkopové práce. V r. 2003 už rástli steny a onedlho sa objavila aj strecha. Duchovným pastierom, ktorý podporoval veriacich v tomto období, bol Mgr. Pavel Tomka, pôsobiaci v Bohatej krásnych 9 rokov. Dielo sa dokončilo už pod vedením nového kaplána Mgr. Jána Magyara a kurátora Ľudovíta Balogha vďaka presbyterstvu, horlivým veriacim, spolubratom z Nesvád, vedeniu mesta Hurbanovo, rodinám a známym, ako aj ďalším dobrodincom. Veriaci už sviatky narodenia Pána Ježiša Krista v r. 2008 mohli oslavovať v novom kostolíku.

V príhovoroch sa k sviatočnému zhromaždeniu prihovorili a vysoko vyzdvihli úspech bohatských veriacich pri vybudovaní cirkevného stánku:
- PaedDr. Vladimír Daniš, dištriktuálny dozorca Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,
- Mgr. Ivan Eľko, senior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu ECAV na Slovensku,
- Mgr. Pavel Tomka, bývalý zborový farár pôsobiaci v Bohatej 9 rokov,
- brat Miroslav Horňák, predstaviteľ Bratskej jednoty baptistov v Hurbanove,
- primátorka mesta Hurbanovo JUDr. Margita Zemková,
- Mgr. Tímea Erdélyi farárka Reformovanej kresťanskej cirkvi v Hurbanove.
Za sprievodu tónov dychovej hudby Maranatha z Nesvád veriaci radostne vychádzali zo svojho nového svätostánku, aby sa spoločne stretli na slávnostnom obede a ešte dlho spomínali na hodiny strávené na stavbe kostolíka.
Počas niekoľkých rokov mnoho ľudí zmenilo svoje bydlisko, národnosť, vierovyznanie, ale jediné, čo za dlhé obdobie prežilo bez zmeny, je viera v Pána Boha, ktorá spája všetkých, katolíkov, evanjelikov, reformovaných, baptistov a ľudí iných vierovyznaní. Nech slová Žalmu 117 “Chváľte a velebte Hospodina všetky národy, lebo nesmierna je jeho milosť” sprevádzajú všetkých veriacich kráčajúcich do svojho nového kostolíka v Hurbanove-Bohatej na Fialkovej ulici. Prajeme im, aby ich kostolík sa ďalej rozrastal a jeho lavice nikdy nezostali prázdne.

Mária Hamranová | 21.9.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart