Posviacka krstiteľnice v Moravskom Lieskovom

21. nedeľa po Svätej Trojici bola pre CZ Moravské Lieskové slávnostná. Počas služieb Božích bola posvätená nová krstiteľnica, ktorá veriacim chýbala v chráme Božom štyri desaťročia.

Poddozorca CZ Dušan Miko ml. precíteným spôsobom, slovom i veršom privítal vzácnych hostí: biskupa ZD Milana Krivdu, seniorku POS Evu Juríkovú, farára a seniora v. v. Michala Masára, domáceho zborového farára Petra Macu, Ľubomíra Popelku, rodáka a zároveň darcu novej krstiteľnice. Hostí si uctili kvetmi, ako je už v zbore zvykom a tradíciou, dievčatá odeté v miestnom kroji.

Po úvodnej liturgii sa brat biskup ZD Milan Krivda v kázni prihovoril slávnostnému zhromaždeniu slovami Mt 5, 43 – 48 a zdôraznil, aké je i v súčasnosti dôležité byť verný Kristovi a jeho slovám o odpúšťaní a nasledovaní.

Akt posviacky novej krstiteľnice vykonala sestra seniorka POS Eva Juríková na základe slov Mt 28, 19: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého“, ktoré odzneli i vo svätom evanjeliu a sú i vyryté na novej krstiteľnici. V posväcujúcej reči pripomenula, že sa týmto dňom doplnil interiér chrámu Božieho.

Slávnosť bola obohatená vystúpením zborového spevokolu. Po ňom biskup ZD Milan Krivda uviedol novú krstiteľnicu do bohoslužobného života tým najlepším spôsobom. Vykonal sviatosť Krstu svätého. Prvé dieťa pokrstené v novej krstiteľnici bola prvorodená dcéra domáceho zborového farára Viktória Ema.

V rámci služieb Božích boli odovzdané ďakovné listy tým, ktorí sa aktívne pričinili o novú krstiteľnicu. Ľubomírovi Popelkovi za donátorské vyhotovenie krstiteľnice, Jánovi Macovi za vypracovanie autorského návrhu, poddozorkyni Anne Štefánikovej a presbyterovi Miroslavovi Bušovi za aktívnu spoluprácu pri prípravných prácach na novej krstiteľnici. Celková hodnota daru a vyhotovenia návrhu činila 3 400 €.

Poddozorca Dušan Miko ml. odovzdal ďakovný list aj zborovému farárovi Petrovi Macovi a pripomenul mu, že prežíva radosť dvojnásobnú, a to ako otec pokrsteného dieťaťa, i ako duchovný pastier zboru, v ktorom sa zaslúžil o posvätnú vec. Vyjadril prianie, aby všetka jeho práca a úsilie bolo požehnané, a zároveň aby boli požehnaním pre moravskolieskovský CZ.

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ zaznelo po tretíkrát v záverečnej antifóne a zdôraznilo tak slávnostnú chvíľu.

Po zaspievaní hymny Hrad prepevný sa veriaci rozišli do svojich domovov s pocitom radosti v srdci, že sa napriek krízam hmotným i hodnotovým darí budovať v zbore diela, či už po stránke hmotnej, ale i po stránke duchovnej, na slávu a česť nie ľudskú, ale Božiu, čoho dôkazom bola práve slávnosť posviacky novej krstiteľnice.

Nech teda krstiteľnica účelu slúži svojmu,
v nej pokrstení, verní vždy zostanú menu Tvojmu


Foto: Viera Barošková

Dušan Miko ml.  | 28.10.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart