Posviacka zborového domu v Iliašovciach

V nedeľu 30. 10. 2011 sa po dokončení rekonštrukcie starej fary konali v CZ ECAV Iliašovce slávnostné služby Božie spojené s posviackou novovzniknutého zborového domu Dobrý Pastier. Kázňou Božieho slova sa veriacim prihovoril brat biskup VD S. Sabol.

Medzi pozvanými hosťami nechýbalo predsedníctvo Východného dištriktu, predsedníctvo Tatranského seniorátu a sestra farárka Daniela Štrbková z Levoče.

Brat biskup VD Slavomír Sabol prítomných oslovil príbehom Lýdie, ktorá po tom, čo otvorila svoje srdce Ježišovi, pozorne naslúchala, čo apoštol Pavel hovoril, a dala sa pokrstiť so svojím domom. Následne dala priestor svojho domu k dispozícii pre službu Bohu. I v Iliašovciach sa z bývalého farárskeho bytu stal nový zborový dom. Dom, ktorý slúžil jednej rodine, rozšíril svoje pôsobenie pre Božiu rodinu bratov a sestier v tomto cirkevnom zbore. Kiež v ňom Pán Boh bude otvárať srdcia všetkým, ktorí doň budú prichádzať, aby mohli pozorne naslúchať, čo je vôľa Božia, a otvárali sa pre službu na tunajšej Božej vinici.

Sestra dozorkyňa Ľudmila Fábryová v krátkosti priblížila prítomným priebeh rekonštrukcie starej fary na zborový dom. Rekonštrukciu sme začali 1. 5. 2010 a ukončili 29. 10. 2011. Všetky potrebné práce mohli byť realizované vďaka finančnej pomoci z fondu GAW (Nemecko), sponzorom (predovšetkým firme FAJA) a obetavým bratom a sestrám nášho zboru, ktorí odpracovali spolu 1762 brigádnických hodín.

Slávnostné služby Božie obohatili spevom naše deti a Zuzana Gánovská. Povzbudivým slovom sa veriacim prihovorili dozorca Východného dištriktu Ján Brozman a dozorca Tatranského seniorátu Milan Zacher.

Posviacku novovzniknutého zborového domu Dobrý Pastier vykonal brat senior Tatranského seniorátu Roman Porubän. Pár myšlienok z príhovoru Ján10, 11 − 15:
„Ak sme počuli hlas pastiera, poznáme ho a vieme, čo pre nás urobil na dreve golgotského kríža. Vtedy pozorne počúvame Jeho hlas a nechávame sa Ním viesť. On nám dáva jasné signály, čo je potrebné pre náš život, čoho sa máme varovať a čoho pridŕžať. K upevneniu tohto vzťahu má vám poslúžiť aj tento zborový dom, kde budete prijímať mnohé veci pre svoj praktický život kresťana, aby ste sa v tomto svete nedali oklamať falošnými pastiermi, ktorý utekajú, keď prichádza vlk, ale jasne v hluku tohto sveta počuli ten jemný hlas dobrého pastiera Pána Ježiša Krista.
Oáza je miesto v púšti, kde si môžete oddýchnuť a načerpať nových síl. V oázach si dopĺňali karavány zásoby vody i potravín a preto oáza bola odjakživa symbolom života. Ježiš Kristus ako dobrý pastier vám tento život ponúka. On je tou oázou v púšti tohto sveta, ktorý premohol smrť a vyniesol na svetlo život. Prajem vám, aby ste boli nositeľmi tohto života – nového života, ktorý bude jasným svedectvom o tom, kto je vaším Pastierom, vydávajúcim život za svoje ovce. Amen.“


Sme vďační Hospodinovi za dokončený a posvätený zborový dom Dobrý Pastier, ktorý už je oázou vody živej pre bratov a sestry iliašovského zboru.

„Hospodinove skutky lásky neprestávajú,
Jeho milosrdenstvo sa nekončí;
obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.“

Žalospevy 3, 22 − 23

Erika Pospíšilová, zborová farárka  | 18.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart