Pred piatimi rokmi zomrel Július Filo st.

Uplynulo päť rokov odvtedy, ako nás 14. 4. 2004 opustil Július Filo st. Členovia jeho rodného cirkevného zboru si toto výročie pripomenuli na službách Božích na Veľkonočný pondelok, 13. 4. 2009. Spojili tak vďačnosť voči Pánu Bohu za život a dielo brata biskupa so zvesťou Veľkej noci o víťazstve Krista nad smrťou.

Zvesťou slova Božieho poslúžil emeritný biskup Július Filo ml. Na základe 1K 5, 6 – 8 vyzval k novej zbožnosti a viere vo vzkrieseného Krista. Potom nasledoval blok, v ktorom sestra z cirkevného zboru Anna Lubelanová prečítala úryvok o večnom živote z poslednej knihy Júliusa Fila st. Pohľady do neba. Pripomenula tak brata biskupa ako výborného kazateľa. Potom domáci farár Peter Taját prečítal jeho stručný životopis a pomodlil sa.
Po skončení služieb Božích niektorí z prítomných vyšli na miestny cintorín, kde zborový farár položil kyticu na hrob brata biskupa, spoločne zaspievali pieseň a pomodlili sa. Na slávnosti sa zúčastnila i širšia rodina zosnulého brata biskupa spolu s jeho manželkou Elenou Filovou.

ThDr. Július Filo sa narodil 17. decembra 1921 v Liptovskom Jáne, kde aj zomrel a bol pochovaný 14. apríla 2004. Po absolvovaní Slovenskej evanjelickej a. v. bohosloveckej fakulty v Bratislave od roku 1947 nepretržite pôsobil v cirkevnej službe. V Martine ako kaplán, vo Vyšnej Boci a Veľkej pri Poprade už ako farár. Bol biskupom Východného dištriktu ECAV na Slovensku od roku 1970 do roku 1994 a súčasne pôsobil aj ako farár v Košiciach do roku 2000, keď odišiel na dôchodok do rodnej obce.
Bol plodným náboženským spisovateľom. Venoval sa cirkevným i politickým osobnostiam (Ján Kollár, Tomáš Garrigue Masaryk), ekumenizmu, publikoval i zo svojej bohatej kazateľskej činnosti.
Na doktora evanjelickej teológie bol promovaný už v roku 1975, čo svedčí o jeho vedeckej erudovanosti i v mladších rokoch života. Ako aktívny člen Spoločnosti pre vedu a umenie prispieval na jej zasadnutiach hodnotnými prednáškami. Bol tiež členom Matice slovenskej a Spolku slovenských spisovateľov. Spolupracoval so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou. Mnoho rokov prispieval hlavne do cirkevných časopisov.

Podľa: FILO, J.: Pohľady do neba. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.

Peter Taját, zborový farár, L. Ján | 23.4.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart