Putovali po stopách svojich predkov

Vo štvrtok 15. septembra sa skupina evanjelických veriacich z CZ Žilina, z jeho fílie v Rajci a CZ Súľov zúčastnili na spomienkovom výlete, počas ktorého si pripomenuli nedávnu históriu svojich cirkevných zborov.

Nie vždy bol Rajec a jeho evanjelickí veriaci súčasťou cirkevného zboru Žilina. Ešte do roku 1955 patril Rajec so svojimi veriacimi do cirkevného zboru v Súľove. V tom čase teda veriaci z Rajca chodievali peši alebo na vozoch do chrámu Božieho v Súľove. Cesta nebola vôbec jednoduchá, pretože museli zdolať zložitý terén, les, kopce. No napriek tomu ich túžba po počutí zvesti slova Božieho a po spoločenstve s ostatnými veriacimi bola silnejšia, preto neváhali a v dobrom i zlom počasí mladí i starí niekoľko hodín putovali do chrámu.

A práve toto bolo podnetom pre spoločný výlet, ktorý sa začal v Rajci. Skupina evanjelických veriacich spolu s námestným farárom Danielom Balážom prišla vlakom do Žiliny. Odtiaľ spolu so žilinskými veriacimi a zborovými farárovcami Mariánom a Oľgou Kaňuchovcami prišli autobusom do Súľova. Navštívili miestny evanjelický chrám Boží, v ktorom ich privítal námestný farár Ivan Mikuš. Poslúžil zvesťou slova Božieho a zároveň aj priblížil históriu cirkevného zboru Súľov i obce.

V Súľove sa k turistom pripojilo niekoľko miestnych veriacich. Spoločne sa vyše 80 ľudí vydalo na cestu do Rajca po trase, ktorou chodili aj ich predkovia. Po trojhodinovej ceste prišli do Rajca, kde ich na nádvorí modlitebne privítal farár Daniel Baláž. V modlitbe poďakoval Pánu Bohu za ochranu počas výletu a povzbudil veriacich, aby tak ako ich predkovia aj oni túžili po spoločenstve s Pánom Bohom i ostatnými.

Po občerstvení a posilnení sa prítomným v modlitebni fílie žilinského cirkevného zboru v Rajci prihovorila kurátorka a kantorka Milada Golierová. Prítomných oboznámila s dejinami mesta Rajec i históriou modlitebne, v ktorej sa v súčasnosti veriaci pravidelne každú nedeľu schádzajú. Nechýbal ani príhovor brata Ondreja Mikuša, ktorý dlhé roky pôsobil v rajeckej modlitebni ako kantor – levíta. Keď nemohol do Rajca chodiť na služby Božie farár, nielen slúžil hudobným sprievodom, ale zároveň aj viedol čítané služby Božie ako laický kazateľ.

Na záver sa prihovoril žilinský zborový farár Marián Kaňuch, ktorý sa všetkým poďakoval za aktívnu účasť a pred cestou naspäť do Žiliny a Súľova prítomným udelil požehnanie.

Daniel Baláž, námestný farár, Žilina | 20.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart